Mesto Humenné

Language version: | EN | DE | SK |

Firmy Zemplna

ZAPA BETON SK s.r.o,

Spoločnosť ZAPA beton SK s.r.o. bola založená v roku 2001 ako 100 % dcérska spoločnosť spoločnosti ZAPA beton a.s. Skupina ZAPA beton bola v roku 2003 najväčším producentom transportbetónu v Českej republike.

Od svojho založenia sa spoločnosť veľmi dynamicky rozvíja. Ku koncu roku 2001 prevádzkovala 3 betonárne – v Hlohovci, Skalici a Piešťanoch. Do konca roka 2002 to už bolo celkom 13 betonární, do prevádzky boli uvedené betonárne v Bratislave, Banskej Bystrici, Novom Meste nad Váhom, v Humennom, Trebišove a Prešove. V roku 2002 spoločnosť získala tiež prevádzky v Senici, Brezne, Rožňave a Michalovciach. V tom istom roku ZAPA beton SK s.r.o. rozšírila svoju pôsobnosť prevziatím majetkových účastí v ZAPA beton, s.r.o., Dyckerhoff Transportbeton Slovensko, s.r.o. a Slovpanel Beton, a.s. aj do Košíc, Martina a Žiliny. V roku 2003 boli uvedené do prevádzky betonárne v Michalovciach a Brezne. V Novom Meste nad Váhom a v Piešťanoch spoločnosť ZAPA beton SK s.r.o vybudovala a skolaudovala nové betonárne na nových pozemkoch, vybavených recyklingom a v Piešťanoch aj ohrevom kameniva a zámesovej vody pre celoročnú prevádzku. Od roku 2003 má spoločnosť v prenájme betonáreň v Seredi. Ku koncu roka 2003 prevádzkovala teda ZAPA beton SK s.r.o. v Slovenskej republike celkom 16 betonární. V roku 2004 zlúčením so spol. Slovpanel Beton, s.r.o. získala ďalšiu prevádzku v Žiline, od roku 2005 má ďalšiu betonáreň v Moste pri Bratislave, ďalej prevádzkuje štrkovňu v Drahovciach – Maduniciach a prostredníctvom maďarskej dcérskej spoločnosti ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft. i štrkovňu v maďarskej Zsujte.

I keď spoločnosť ZAPA beton SK s.r.o. vyrába prakticky jediný výrobok – transportbetón, neustále rozširuje a skvalitňuje svoj výrobný sortiment o ďalšie, aj špeciálne druhy betónu. Všetky vyrábané betóny sú uvádzané na trh v súlade s požiadavkami Zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Na všetkých prevádzkach je certifikovaný systém vnútropodnikovej kontroly. Proces certifikácie systému akosti podľa STN EN ISO 9001 :2001 bol už dokončený na prevádzke v Košiciach a ďalšie budú nasledovať. Pretože pri výrobe betónu je podstatné nielen dodanie kvalitných zmesí, ale aj výkonnosť, operatívnosť a predovšetkým spoľahlivosť dodávok je postupne rozširovaný a doplňovaný vlastný autopark.

Pri výstavbe a modernizácii betonárok ZAPA beton SK s.r.o. úzko spolupracuje s orgánmi štátnej správy. Zodpovedný a systematický prístup, spolu s využitím najmodernejších technológií, vedie k eliminácii dopadu výroby na životné i pracovné prostredie, dokonca vo vyššej miere, než nariaďujú zákony. Špeciálnym prínosom je originálny dizajn všetkých zariadení a strojov.

Jesenná 12
066 01
Humenné
tel.: 776 29 51
gsm: 0903 491 833

« back


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.