Novinky na stránke

Fotografická sú?až „Naše mesto a jeho okolie vašimi o?ami“

alt: fotograf Mesto Humenné vyhlasuje fotografickú sú?až „Naše mesto a jeho okolie vašimi o?ami.“ Cie?om sú?aže je zhromaždi? fotografické zábery pamiatok, dominánt, zátiší, prírody aj architektúry v meste, ktoré zobrazujú subjekt fotenia v rôznych okamihoch svetla a ?asu. Zábery zo sú?asného života v meste Humenné budú slúži? pre pripravovanú publikáciu o meste a pre spracovanie ?alších materiálov a prezentácií mesta v tla?enej i elektronickej podobe .

Prihláška na fotografickú sú?až „Naše mesto a jeho okolie vašimi o?ami“

?estné prehlásenie a udelenie súhlasu

Uzávierka sú?aže je v 3 termínoch:

1.etapa – do 31.8.2011

2.etapa – do 30.11.2011

3.etapa – do 30.1.2012

Po uzávierke každej etapy do 3 týžd?ov prebehne vyber príspevkov, ktoré sa stretnú v závere?nom vyhodnotení celej sú?aže a ví?azi budú ocenení finan?nými a vecnými cenami.

Ceny pre ví?azov sú?aže :

 • týždenný pobyt Drevenice Terchová až pre 6 osôb
 • víkendový pobyt v hoteli Permon v Tatrách
 • poukážka 100.- eur
 • poukážka 100.- eur
 • ?alšie vecné ceny

Sú?ažné podmienky :

• Sú?aži? môžu amatérski i profesionálni fotografi.

• Každý sú?ažiaci má v priebehu sú?aže právo prihlási? v rámci jednej etapy najviac 20 (dvadsa?) fotografických záberov. Ak sú?ažiaci prihlási vä?ší po?et záberov, organizátor sú?aže má právo vybra? 20 z nich pod?a vlastného uváženia a tieto zaradi? do sú?aže.

• Fotografické zábery musia by? v digitálnom formáte (JPG, TIF) s minimálnym rozlíšením 1600 pixelov dlhšia strana na 300 dpi, maximálna ve?kos? 1 fotky 2 MB (na CD)

• K zaslaným fotografickým záberom je potrebné uvies?: názov fotografie, meno a priezvisko autora.

• Autori dávajú ?estné prehlásenie o autorstve a súhlas k zverejneniu vybraných fotografií v rámci propagácie mesta

Ako sa do sú?aže prihlási??

Sta?í ak na adresu Mesto Humenné – MsÚ, Kukorelliho 34, Humenné 066 01 zašlete vyplnenú prihlášku a aspo? jeden fotografický záber na tému sú?aže.

Sú?ažná prihláška obsahuje:

 • a) osobné údaje sú?ažiaceho, t.j. meno a priezvisko, adresu, ?íslo telefónu, e-mail
 • b) zoznam a názvy fotografií ( môže by? aj popis záberu s uvedením dátumu, miesta, okolností jeho vzniku a pod.)
 • c) vyhlásenie sú?ažiaceho o tom, že vlastní neobmedzené autorské práva na zasielané príspevky
 • d) prejav vôle, na základe ktorého zaru?uje sú?ažiaci prevod autorských práv k zaslaným príspevkom, ktoré budú vybrané komisiou na ?alšie použitie a ocenené vecnou resp. finan?nou cenou
 • e) vyhlásenie sú?ažiaceho, že sa zoznámil a súhlasí s podmienkami sú?aže
 • f) podpis sú?ažiaceho vyzna?ený na sú?ažnej prihláške
 • g) v prípade neplnoletosti ú?astníka sú?aže podpis jeho zákonného zástupcu.

Sú?ažiaci môžu prihlasova? svoje príspevky priebežne po celú dobu trvania sú?aže. Ak je už fotografický záber raz prihlásený, nemožno ho na žiados? sú?ažiaceho zo sú?aže stiahnu?. Komisia vymenovaná primátorkou mesta vyhodnotí predložené príspevky a vyberie ví?azné zábery do 28. februára 2012. Mená osôb, ktorých zábery budú vybraté zadávate?om, budú zverejnené na adrese www.humenne.sk

Kontaktná adresa:

Mesto Humenné – MsÚ

Sekretariát primátorky mesta

Kukorelliho 34

Humenné 066 01

« spä»

zapísané dňa: 29.04.2011

Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   Október   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

počet prístupov: 57353
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.