Novinky na stránke

Výzva da?ovým dlžníkom

alt: Eurá Mesto Humenné vyzýva všetkých da?ových dlžníkov (ob?anov, fyzické a právnické osoby), ktorí majú nedoplatky na miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad k ich úhrade najneskôr
 

do 30. septembra 2011

s uvedením prideleného variabilného symbolu:
 

  • BEZHOTOVOSTNE
    • prevodom na ú?et ?.: 4210993002/5600 vedený v Dexia banke,  a. s. Humenné
    • platbou POS terminálom v pokladni MsÚ

prípadne

  • HOTOVOSTNE – v pokladni MsÚ Humenné


     Zoznam da?ových dlžníkov miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady k 31.12.2010
(zverejnený v Závere?nom ú?te mesta za rok 2010 d?a 25.5.2011):


     Po uvedenom termíne bude uvedený zoznam da?ových dlžníkov zaktualizovaný k 31.8.2011 pod?a stavu na osobných ú?toch dlžníkov a zverejnenený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta v zmysle    § 23b, ods. 5 zákona ?. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a nedoplatky budú vymáhané da?ovým exeku?ným konaním v zmysle    § 73 a nasledujúcich toho istého zákona.

 

PhDr. Jana Va?ová, v.r.

primátorka mesta

« spä»

zapísané dňa: 13.09.2011

Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   Október   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

počet prístupov: 57356
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.