Novinky na stránke

Výberové konanie na obsadenie funkcie

alt: erb mesta

Primátorka mesta Humenné Mestský úrad, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

vyhlasuje pod?a § 5 zákona NR SR ?. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, znení neskorších predpisov a v zmysle príslušných ustanovení Pracovného poriadku zamestnancov mesta Humenné

výberové konanie na obsadenie funkcie

VEDÚCI/VEDÚCA ODBORU ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A VÝSTAVBYKvalifika?né predpoklady:

 • ukon?ené vysokoškolské vzdelanie technického zamerania 2.stup?a

/vítané ukon?enie stavebnej fakulty prípadne fakulty architektúry/ 

Uchádza?i o pracovnú pozíciu doložia:

 • prihlášku do výberového konania
 • profesijný štruktúrovaný životopis s preh?adom o doterajšej praxi
 • kópia dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • kópie relevantných dokladov o potvrdení potvrdzujúcich splnenie požadovaných kritérií a

požiadaviek

 • súhlas uchádza?a na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania


Iné kritériá a požiadavky:

 • prax – minimálne 15 rokov, z toho riadiaca prax minimálne 4 roky
 • riadiace a organiza?né schopnosti
 • znalos? všeobecne záväzných predpisov v pôsobnosti samosprávy
 • vítané ?alšie vzdelávanie, prax s hodnotením a implementovaním projektov EU
 • znalos? cudzieho jazyka vítaná
 • schopnos? samostatnej práce s po?íta?omPredpokladaný nástup: 1. novembra 2011

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doru?i? v uzavretej obálke osobne alebo poštou na adresu:

Kancelária primátorky Mesta Humenné, Mestský úrad, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné do 7. októbra 2011 do 14,00 hod.

Obálku prosím ozna?te „Výberové konanie OÚPaV – neotvára?“. Nevyžiadané doklady sa uchádza?om nevracajú.

Humenné d?a 14.09.2011

PhDr. Jana Va?ová v.r. primátorka mesta

« spä»

zapísané dňa: 15.09.2011

Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   Október   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

počet prístupov: 57357
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.