Obce Zemplna

okres:

ALL | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Habura

po?et obyvate?ov: 480rozloha: 2780ha prv psomn sprva:1543

Habura 63
06752
Habura
tel.: 057/739 2182

Hankovce

po?et obyvate?ov:575 rozloha: 855ha prv psomn sprva:1567

Hankovce 117
067 12
Kokovce
tel.: 057/779 71 42

Hatalov

po?et obyvate?ov : 762rozloha : 863ha prv psomn sprva:1278

Hatalov 185
07216
Hatalov
tel.: 056 /6493284

Havaj

Havaj
090 23
Havaj
tel.: 054/749 5 2 01
fax: 054/749 52 01

Han

po?et obyvate?ov : 465rozloha : 1632ha prv psomn sprva :1336

Han122
07234
Zaluice
tel.: 056/ 6471287
fax: 056 /6883802

Han nad Cirochou

po?et obyvate?ov:705 rozloha: 720ha prv psomn sprva:1317

Han nad Cirochou 45
067 83
Kamenica nad Cirochou
tel.: 057/ 775 54 80

Hencovce

po?et obyvate?ov :1300 rozloha :682 ha prv psomn sprva:1363

Sldkovi?ova 1995
093 02
Vranov nad Top?ov
tel.: 057 / 443 15 98
fax: 057 / 443 15 98

Hlinn

Hlinn ?. 74
094 35
Hlinn
tel.: 057/449 63 34
fax: 057/ 488 20 47

Hlivitia

po?et obyvate?ov: 370rozloha: 2021ha prv psomn sprva :1418

Hlivitia 73
07301
Sobrance
tel.: 056/6522317

Hnojn

po?et obyvate?ov : 228rozloha : 684ha prv psomn sprva :1390

Hnojn 20
07233
Hnojn
tel.: 056 /6596240
fax: 056 / 6596240

Hol?kovce

Hol?kovce ?. 136
094 05
Hol?kovce
tel.: 057/488 71 40

Hor?a

po?et obyvate?ov: 384rozloha: 720ha prv psomn sprva:1282

Hor?a
07301
Sobrance
tel.: 056/6522293

Horovce

po?et obyvate?ov : 890rozloha : 1302ha prv psomn sprva :1347

Horovce 25
07202
Tuick Nov Ves
tel.: 056 /6495731

Hostovice

po?et obyvate?ov:375 rozloha: 2904h prv psomn sprva:1354

Hostovice 171
067 35
Poli?n
tel.: 057/769 51 39

Hrabov Roztoka

po?et obyvate?ov:64 rozloha: 746ha

Hrabov Roztoka
067 74
migovec
tel.: 057/769 30 87

Hrabovec nad Laborcom

po?et obyvate?ov:595 rozloha: 1354prv psomn sprva:1463

Hrabovec nad Laborcem 156
067 01
Radva? nad Laborcom

Hra?

po?et obyvate?ov:1558 rozloha: 1740ha prv psomn sprva:1360

SNP 165
076 03
Hra?
tel.: 056/679 00 63
fax: 056/ 679 00 63

Hr?e?

Hlavn 200/30
076 15
Hr?e?
tel.: 056/668 72 60

Hriadky

po?et obyvate?ov:459

Hlavn 43
07622
Hriadky
tel.: 056/678 27 39

Hrubov

po?et obyvate?ov:551 rozloha:1487 ha prv psomn sprva:1420

Hrubov 97
067 23
Bakovce
tel.: , 057/ 779 52 28

Mesto Humenn © 2006

Realizcia: ARDSYSTM, s.r.o.