Samospráva mesta

Štatút mesta

Štatút mesta Humenné upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnos? mesta, práva a povinnosti obyvate?ov mesta, základné zásady hospodárenia, financovania a nakladania s majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania, ?alej postavenie a pôsobnos? mestského zastupite?stva, primátora mesta a orgánov samosprávy, ich vnútornú štruktúru, de?bu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši používanie symbolov, ude?ovanie ?estného ob?ianstva a ocenení mesta.

viac…
zapísané dňa: 21.05.2007

Komunálne vo?by 2010

viac…
zapísané dňa: 03.03.2009

Symboly mesta

Erb, vlajka, pe?a?, mestské insígnie.

viac…
zapísané dňa: 19.09.2007

Primátorka mesta

viac…
zapísané dňa: 16.10.2006

Mestské zastupite?stvo

Poslanci, volebné obvody s ulicami, zasadnutia, uznesenia, hlasovania.

viac…
zapísané dňa: 16.10.2006

Komisie MsZ

Zoznam ?lenov jednotlivých komisii.

viac…
zapísané dňa: 04.09.2006

Mestská rada

?lenovia a harmonogramy zasadnutí s programom.

viac…
zapísané dňa: 04.09.2006

Kontrola

viac…
zapísané dňa: 11.03.2009

Mestský úrad

Odbory – kontakty, úradné hodiny, ako vybavi?.

viac…
zapísané dňa: 16.10.2006

Zmluvy 2011

viac…
zapísané dňa: 10.01.2011

Faktúry 2011

viac…
zapísané dňa: 10.01.2011

Objednávky 2011

viac…
zapísané dňa: 10.01.2011

Organizácie zriadené mestom

Príspevkové a rozpo?tové organizácie, obchodné spolo?nosti.

viac…
zapísané dňa: 14.05.2007

Všeobecne záväzné nariadenia

Zoznam všeobecne záväzných nariadení s možnos?ou stiahnutia.

viac…
zapísané dňa: 16.10.2006

Hospodárenie mesta

Hospodárenie mesta – závere?ný ú?et, rozpo?et, ?erpanie rozpo?tu, príjmy a výdavky, súvaha, výkaz ziskov a strát…

viac…
zapísané dňa: 22.03.2007

Dokumenty mesta

Verejné dokumenty mesta na stiahnutie.

viac…
zapísané dňa: 28.08.2006

Civilná ochrana

Vychádzajúc zo zákonov NR SR ?. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvate?stva a ?. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov chceme všetkých ob?anov a návštevníkov mesta oboznámi?, ako sa majú správa? a ?o robi? v prípade možných mimoriadnych udalostí.

viac…
zapísané dňa: 28.08.2006

Odbor školstva

Materské, základné a stredné školy, Centrum vo?ného ?asu,

viac…
zapísané dňa: 28.08.2006

Mestská Polícia

Spôsob zriadenia Mestskej polície mesta Humenné, kontakty.

viac…
zapísané dňa: 14.09.2006

Dôležité adresy a telefóny

Kontakty inštitúcii v meste a kontakty v prípade výskytu mimoriadnych udalostí.

viac…
zapísané dňa: 09.11.2006

Komunitná nadácia mesta Humenné

Komunitná nadácia mesta Humenné vznikla v roku 2000 ako verejnoprospešná nadácia, s cie?om pomáha? pri riešení problémov dotýkajúcich sa obyvate?ov celého mesta, podporujúc finan?ne dobrovo?né skupiny ob?anov, inštitúcie a neziskové organizácie v aktivitách zameraných na zlepšenie kvality života. Jej zakladate?om je mesto Humenné a oblas? pôsobenia nadácie je špecificky ohrani?ená územím mesta Humenné.

viac…
zapísané dňa: 07.02.2007

Partnerské mestá

T?ebí?, Sanok, Jaroslaw, Pere?ín, Mátészalka.

viac…
zapísané dňa: 28.08.2006

Fotogaléria

Fotogaléria zo spolo?enských a kultúrnych podujatí.

viac…
zapísané dňa: 17.09.2007

Premeny ?asu ... foto

história mesta Humenné zachytená vo fotografii

viac…
zapísané dňa: 06.10.2008

Projekty financované EÚ

viac…
zapísané dňa: 20.08.2009

Nebytové priestory - VOS

viac…
zapísané dňa: 26.10.2009

Tla?ové správy

viac…
zapísané dňa: 27.01.2011

PHaSR Mesta Humenné 2007 - 2013

viac…
zapísané dňa: 03.06.2008

Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   November   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

počet prístupov: 58726
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.