Samospráva mesta

Partnerské mestá

Mesto Humenné – spolu s okolitými obcami vytvára sídelné ?ažisko regiónu Horný Zemplín s väzbami na okolité štáty Po?sko, Ukrajina, Ma?arsko a rozvinutým priemyslom, stavebníctvom, energetikou, vodným hospodárstvom, telekomunikáciami, dopravou a ?udským potenciálom v ktorom sú umiestnené všetky dôležité inštitúcie správy štátu, inštitúcie v oblasti kultúry, školstva, zdravotníctva a cestovného ruchu.


T?ebí? (?eská republika) – www.trebic.cz

alt: T?ebí?Zmluva o priate?stve a vzájomnej spolupráci medzi mestom Humenné – Slovenská republika a mestom T?ebí? – ?eská republika uzavretá d?a 10.10.1995.

  • podpora rozvoja kultúrno-historických vz?ahov vzájomnou výmenou ?inovníkov v kultúre i ?udovom umení na profesionálnej a ochotníckej úrovni
  • vytvorenie podmienok pre ú?as? športovcov na podujatiach poriadaných na území mesta
  • šírenie informácií vo sfére duchovného a spolo?enského života s cie?om udržiava? a rozvíja? tradície Cyrila a Metoda
  • napomáha? rozvoju spolupráce v oblasti hospodárskej a obchodnej sprostredkovaním informácií i osobných kontaktov

Sanok (Po?sko) – www.sanok.pl

alt: SanokPartnerská dohoda medzi mestami Humenné – Slovenská republika a Sanok – Po?ská republika uzavretá d?a 27.10.1997.

  • posilni? a udrža? väzby z predošlého obdobia
  • vybudova? trvalé vz?ahy medzi obyvate?mi
  • podporova? výmenu vo všetkých oblastiach a spolo?ným úsilím rozvíja? skuto?né pocity príslušnosti k európskej jednote

Jaroslaw (Po?sko) – www.jaroslaw.pl

alt: JaroslawMesto Jaroslaw nachádza sa nad malebným vysokým brehom rieky Sanu a rozkladá sa na konci Sandomerskej kotliny a Przemysko- dynowského pohoria, 50 km od hlavného mesta vojvodstva Rzeszowa a 37 km od hrani?ného prechodu s Ukrajinou v Korczovej.

Za?iatky mesta siahajú do 12. storo?ia. Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1152.

Miestna ekonomika pozostáva najmä z potravinárskeho priemyslu, mäsového, cukrovinkárskeho a ?ahkého obalového skla. Aktívne fungujú dopravné podniky, obchod a stavebníctvo.

Mesto Jaroslaw je jedným zo stredísk školstva na Podkarpatí, má modernú technickú a komunálnu infraštruktúru, výborné turistické podmienky, ktoré podporujú rozvoj aktívnych foriem odpo?inku.

Zmluva o partnerskej spolupráci medzi mestom Humenné a mestom Jaroslaw bola schválená v mestskom zastupite?stve v apríli 2005. Zmluvnými stranami bola podpísaná v septembri 2005.

Zmluva zah??a spoluprácu a vývoj partnerských vz?ahov v oblasti investi?ných aktivít, výstavby, kultúry, školstva, infraštruktúry, turistiky a športu.


Pere?ín (Ukrajina)

alt: Pere?ínDohoda o spolupráci medzi mestom Pere?ín – Zakarpatská oblas? Ukrajina a mestom Humenné – Prešovský kraj, Slovensko uzavretá d?a 9.5.1999.

  • napomáha? vzniku rozvoja a rôznorodosti všestranných výrobno-ekonomických, komer?ných, kultúrno-osvetových a športovo-kultúrnych vz?ahov
  • propagácia ukrajinskej a slovenskej histórie, kultúry, organizovanie úzkych vz?ahov s národnostne kultúrnym spolkom Rusínov – Ukrajincov

Mátészalka (Ma?arsko) – www.mateszalka.hu

alt: MátészalkaMesto Mátészalka má 20 000 a so spádovou oblas?ou 85 000 obyvate?ov. Je jedným z významných centier hospodárskeho a kultúrneho života Szatmárskej župy. Dôležitý železni?ný uzol vedúci mestom, blízkos? letísk v Debreceni a Nyíregyháze a ?oskoro dostavaná dialnica v blízkosti mesta, výrazne pomáhajú so zapojením sa do aktivít nielen v Ma?arsku, ale aj v rámci Európskej únie. Mesto má v celej župe najlepšie vybudovanú infraštruktúru s možnos?ou ?alšieho rozširovania.

Mátészalka má pre svojou výhodnú geografickú polohu / rumunská hranica je vzdialená len 30 km a Ukrajina 50 km / predpoklady pre rozvoj zahrani?ného cestovného ruchu.

Význam spolupráce a partnerstva boli prejednané v orgánoch mesta Mátészalka a zmluva o partnerskej spolupráci s mestom Humenné bola uzatvorená d?a 25. 10. 2005.


zapísané dňa: 28.08.2006

« spä»


Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   November   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

počet prístupov: 58607
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.