Samospráva mesta

Primátorka mesta » Príhovor primátorky

Ctené dámy, vážení páni, hostia, Humen?ania,

dnešným d?om za?íname písa? novú kapitolu našej spolo?nej histórie Humen?anov a Humenného. Verím, že táto kapitola v knihe spolo?ného života bude tvorená úspešnými stránkami: zrealizovaných s?ubov, úspešne zvládnutých nástrah, solidarity so slabšími a šancí vytvorených pre všetkých, ktorí o ne stoja.

Dovo?te mi, aby som sa v prvom rade po?akovala spoluob?anom, pretože práve ich zásluhou a volebnými hlasmi ob?ania rozhodli o zložení nového Mestského zastupite?stva a rovnako dali dôveru mne ako osobe, stá? na ?ele tohto mesta ?alšie štvorro?né obdobie, za ?o im úprimne ?akujem. V mnohom budem nadväzova? na prácu svojich predchodcov.

Preto ?akujem bývalému primátorovi mesta MUDr. Vladimírovi Kostilníkovi za vykonanú prácu po?as svojho trojnásobného volebného obdobia, pretože 12 rokov sa ur?ite podpísalo na charaktere ale tvári mesta.

Sú však aj oblasti, v ktorých potrebujeme radikálne rezy s chirurgickou presnos?ou. Ide o transparentnos?, modernizáciu, tvorbu pracovných miest, otvorenie úradu ob?anom a vytvorenie jednej skupiny ?udí.

Ja pri poh?ade do tejto sály nevidím len poslancov, úradníkov, ob?anov, podnikate?ov ?i u?ite?ov ale vidím predovšetkým Humen?anov, ?udí ktorí majú svoje súkromné o?akávania a túžby a zárove? ich spájajú spolo?né – verejné záujmy. Tie musia by? alfou a omegou našej optiky a rozhodnutí. Nesmieme da? šancu deleniu na viac ?i menej privilegovaných. Takto to nesmie fungova?, lebo mesto musí by? o každom a pre všetkých.

Mojím cie?om je spolupracova? s každým ob?anom a samozrejme poslancom Mestského zastupite?stva bez rozdielu. Rozhodovanie o veciach verejných musí by? sprevádzané otvorenos?ou. Po úspešných vo?bách sa moje predvolebné s?uby zmenili na pracovnú agendu. Mesiac po vo?bách preberám zodpovednos? a som pripravená naplno realizova? predvolebné s?uby a vytvára? atmosféru všeobecnej harmónie.

Verím tomu, že medzi poslancami rôznych politický strán a mnou ako primátorkou mesta by nemali by? vážne nedorozumenia a to z tohto dôvodu, že volebné programy skoro všetkých poslancov sú viac menej totožné, alebo skoro rovnaké. Takže záujem každého poslanca tak ako to deklaroval vo svojom volebnom programe pracova? v prospech mesta Humenné je evidentný a je to jeho prvoradá pracovná nápl?. Viem, že medzi poslancami budú rezonova? aj osobné záujmy ale verím, že tieto nepovýšia nad záujmy mesta.

Musíme si zvyknú?, že základnými pracovnými nástrojmi s ob?anmi je dialóg, diskusia s poslancami a otvorená verejná kontrola.

Naše mesto nesmie by? vnímané iba ako prestupná stanica, ale ako mesto v ktorom pulzuje život a každodenný rytmus mu pridáva na atraktívnosti a perspektívach. Musíme by? mestom slušného života, miestom atraktívneho oddychu, centrom hospodárstva, vzdelávania a kultúry. Vo svojej práci využijem skúsenosti, ktoré považujem za jednu zo svojich najvä?ších devíz. Rada si tiež nechám poradi?:

  1. od seniorov, ktorí sú bohatí na prežité,
  2. od strednej generácie uvítam pragmatizmus a
  3. od najmladšej dynamiku.

Pracova? za?nem hne?, pretože ako sa hovorí Ex privata industria – teda vlastným pri?inením, môžeme vráti? Humennému zašlú slávu a prinavráti? mu prívlastky slávnej histórie. Nebude to ?ahké ani jednoduché. Ale ?udská povaha nám napovedá, že ?o získame ?ahko, to si málo vážime a preto o to ?ahko prichádzame. Verím v náš spolo?ný úspech. Nepochybujem o tom, že doslova, bude vydretý, ale o to viac si ho budeme váži?, o to viac si ho budeme chráni? a spolo?ne zve?a?ova?.

Humen?ania, priatelia,

Štyri roky, jedno volebné obdobie, nie je zárukou toho, že sa nám podarí všetko ?o si zaumienime. Je to však dostato?ne dlhá doba na to, aby úprimná snaha a chu? meni? veci k lepšiemu dostala zelenú. Humen?ania vo vo?bách vyjadrili záujem meni? veci a ochotu da? šancu novým myšlienkam.

Ve?mi si želám, aby po štyroch rokoch našej spolupráce zostali správne a zodpovedné rozhodnutia, ktoré budú výsledkom dialógu a túžby ži? v meste príležitostí, solidarity a šancí. Takto sa ja dívam na Humenné a verím, že môj poh?ad nie je osamotený. Spolo?ne sa o tom presved?me v dobe, ktorá sa za?ína dneškom.

Pretože „múdri ?udia vedia ?o majú urobi? , no len odvážni to však aj urobia“

zapísané dňa: 07.11.2006

« spä»


Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   December   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

počet prístupov: 60525
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.