Samospráva mesta

Mestský úrad » Ako vybaviť » Odbor dopravy, životného prostredia a mestskej zelene

Odbor dopravy, životného prostredia a mestskej zelene
Referát dopravy a krízového riadenia:
 • zabezpečuje výkon funkcie cestného správneho orgánu na úseku dopravy,
 • vykonáva štátny odborný dozor v cestnej doprave,
 • plní funkciu správcu miestnych a účelových komunikácií,
 • zabezpečuje výkon krízového riadenia.

Na úseku cestnej dopravy, pozemných komunikácií a údržby miestnych komunikácií

 1. vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vykonáva miestnu štátnu správu vo veciach miestnych a účelových komunikácií na území mesta,
 2. vykonáva úlohy, vyplývajúce pre mesto zo zákona o cestnej doprave, vydávanie licencií, štátny odborný dozor v cestnej doprave,
 3. vykonáva úlohy, vyplývajúce pre mesto zo zákona o premávke na pozemných komunikáciách,
 4. zabezpečuje kontrolu správy a údržby miestnych komunikácií a ich súčastí a zariadení,
 5. povoľuje parkovanie vozidiel mimo určených parkovísk,
 6. eviduje a vydáva povolenia na vjazd motorových vozidiel do jednotlivých častí mesta,
 7. kontroluje správu a údržbu MK a ich súčastí a zariadení,
 8. kontroluje správu, údržbu a rekonštrukcie cestnej svetelnej signalizácie,
 9. rieši havarijné situácie na miestnych komunikáciách,
 10. kontroluje opravy a rekonštrukcie parkovísk, chodníkov a MK,
 11. zabezpečuje údržbu a rekonštrukciu zastávok MHD,
 12. rieši organizáciu dopravy a parkovania v meste.

Na úseku krízového riadenia

zabezpečuje:
 1. spracovanie povodňového plánu mesta,
 2. kontrolu úloh vyplývajúcich z povodňového plánu mesta Humenné,
 3. spracovanie zoznamu a zmapovanie zátopových plôch v rámci mesta Humenné,
 4. spracovanie zoznamu a zmapovanie zosuvových plôch v rámci mesta Humenné,
 5. odbornú prípravu krízového štábu a komisií mesta Humenné pri organizovaní a riadení záchranných prác v prípade vzniku mimoriadnych udalostí, vrátane teroristických útokov,
 6. navrhuje a predkladá primátorke mesta návrhy opatrení na materiálne, technické, organizačné a administratívne zabezpečenie činnosti Krízového štábu mesta Humenné.

Na úseku krízového plánovania v systéme hospodárskej mobilizácie:

zodpovedá za:
 1. prípravu podkladov, písomností, dokumentácie a plnenie úloh na úseku obrany štátu,
 2. krízové riadenie v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu,
 3. krízové riadenie v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,
 4. vypracovanie plánu hlavných úloh na príslušný kalendárny rok pre mesto v súlade so zameraním činnosti Obvodného úradu v Humennom,
 5. koordináciu a usmernenie činnosti na úseku krízového riadenia a úloh pre zamestnancov mesta a členov Krízového štábu mesta Humenné,
 6. oslobodzovanie zamestnancov mesta od mimoriadnej služby,
 7. vypracovanie návrhov opatrení na riešenie úloh v rámci hospodársko-mobilizačných príprav,
 8. plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie pri zriaďovaní výdajní odberných oprávnení a uplatnenie požiadaviek na nariadenie vykonania opatrení,
 9. spracovanie a aktualizáciu údajov mesta Humenné v programe AMION pre MH SR.

Na úseku civilného núdzového plánovania civilnej ochrany zodpovedá za:

 1. koordináciu a kontrolu úloh spojených s prípravou obyvateľov a zamestnancov mesta na civilnú ochranu,
 2. koordináciu činností podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní pre potreby mesta,
 3. zabezpečenie spracovania Plánu ochrany obyvateľstva, Plánu evakuácie, Plánu ukrytia obyvateľov mesta Humenné, za Povodňový plán záchranných prác a ich aktualizáciu s kompetentným odborom územného plánovania a výstavby,
 4. spracovanie a aktualizáciu „Plánu vyrozumenia“,
 5. zabezpečenie údržby, opravy a kontrolnú činnosť ochranných stavieb a zariadení CO vo vlastníctve mesta,
 6. zabezpečenie skladovania, údržby a inventarizácie materiálu civilnej ochrany pre obyvateľstvo s cieľom jeho proporcionálneho rozdelenia v meste Humenné v skladoch a výdajných strediskách,
 7. koordináciu oblasti ekonomického zabezpečenia úloh civilnej ochrany, za sledovanie a kontrolu čerpania finančných prostriedkov vyčlenených pre civilnú ochranu.

Na úseku požiarnej ochrany

zodpovedá za:
 1. zabezpečenie plnenia úloh zvereného výkonu štátnej správy na úseku požiarnej ochrany v meste,
 2. vypracovanie návrhu plánu preventívnych protipožiarnych kontrol fyzických a právnických osôb v meste Humenné, ktorý predkladá na schválenie primátorke mesta,
 3. zabezpečenie zriadenia a školenia preventívnych protipožiarnych kontrolných skupín mesta Humenné,
 4. zabezpečenie činnosti protipožiarnych kontrolných hliadok na území mesta v období zvýšenej požiarovosti,
 5. výkon preventívnej činnosti na úseku požiarnej ochrany mesta Humenné,
 6. spoluprácu s profesionálnymi zložkami HaZZ pri nákupe požiarnej techniky na vybavenie zásahových jednotiek,
 7. spoluprácu s dobrovoľnou požiarnou ochranou a inými záchrannými zložkami,
 8. koordináciu oblasti ekonomického zabezpečenia úloh požiarnej ochrany, sledovanie a kontrolu čerpania finančných prostriedkov vyčlenených pre požiarnu ochranu.

stiahnuť žiadosť (tlačivo) *.doc

Referát životného prostredia a mestskej zelene:

zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie v oblastiach:

 • ovzdušia,
 • vodného hospodárstva,
 • ochrany prírody,
 • chovu zvierat na území mesta,
 • komunálnej hygieny, obstaráva návrhy pre ochranu a rozvoj zelene mesta;
 1. realizuje činnosti súvisiace s ochranou prírody a krajiny na území mesta Humenné,
 2. realizuje činnosti súvisiace s ochranou ovzdušia mesta Humenné vrátane zabezpečenia prevádzky imisného monitoringu,
 3. posudzuje vplyv zámerov mesta s nakladaním majetku mesta na životné prostredie, v súvislosti s tým posudzuje projektovú a územnoplánovaciu dokumentáciu,
 4. zabezpečuje spracovanie dát v oblasti životného prostredia,
 5. súhlasy a rozhodnutia o výrube drevín, ukladá opatrenia na ozdravenie drevín a prijíma ohlásenia o výrube,
 6. koordinuje a prevádza kontroly výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia a mestskej zelene,
 7. zabezpečuje úlohy na úseku náhradnej výsadby, evidenciu výrubov a náhradnej výsadby. Kontrolu výrubov a náhradnej výsadby a návrhy na sankcie za nedodržiavanie týchto predpisov,
 8. pripravuje rozhodnutia o používaní vôd bez náhrady, o úprave obmedzení, prípadne o zákaze nakladania s vodami, ak to vyžadujú vodohospodárske alebo iné dôležité záujmy spoločnosti, bezpečnosť osôb alebo vodohospodárskych diel, prípadne zariadení, zabezpečuje ochranu rybárstva,
 9. schvaľuje kanalizačné poriadky a vydáva povolenia na vypúšťanie vôd, ktoré na dodržanie najvyššej prípustnej miery znečistenia vyžadujú predchádzajúce čistenie,
 10. koordinuje vydávanie súhlasov na povoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania a na ich uvedenie do prevádzky,
 11. určuje podmienky pre prevádzku malých zdrojov znečisťovania prípadne ich odstavenie, resp. sankcie za ich nedodržiavanie,
 12. koordinuje urbanisticko-krajinárske štúdie, generel zelene, mestskej zelene a územného systému ekologickej stability,
 13. vykonáva koncepčnú činnosť pre urbanistický rozvoj územia z hľadiska zelene,
 14. v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou posudzuje, koordinuje a usmerňuje investičnú činnosť na území mesta v oblasti zelene spolu s Technickými službami mesta Humenné,
 15. posudzuje zásahy vo verejnej zeleni a pripravuje návrhy na sankcie za jej poškodenie,
 16. eviduje plochy verejnej zelene,
 17. vykonáva dozor nad zásahmi do zelene – rozkopávkami v zeleni a pripravuje návrhy na sankcie za neprimerané zásahy,
 18. v koordinácii s Technickými službami zabezpečuje udržiavanie zelene v meste Humenné a v parku mesta Humenné.

Na úseku odpadového hospodárstva

 1. Zabezpečuje koncepčnú činnosť v oblasti nakladania s odpadmi,
 2. zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva,
 3. zabezpečuje po stránke metodickej a zmluvnej zber, triedenie, zvoz a využitie komunálneho odpadu,
 4. koordinuje nakladanie s odpadmi mesta a stanovuje miesta určené k odkladaniu odpadov,
 5. spracováva koncepciu nakladania s komunálnym a stavebným odpadom a plán odpadového hospodárstva,
 6. vydáva vyjadrenia v stavebnom konaní o zamýšľanom spôsobe nakladania s odpadmi zo stavebnej činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu,
 7. stanovuje systém zhromažďovania, zberu, prepravy, triedenia, využívania a odstraňovania komunálneho a stavebného odpadu v súlade s osobitnými predpismi,
 8. uzatvára obchodné zmluvy s právnickými a fyzickými osobami oprávnenými podnikať v oblasti nakladania s komunálnym odpadom na území mesta na zabezpečenie zberu, triedenia, využitia alebo zneškodnenia všetkých zložiek komunálneho odpadu,
 9. zabezpečuje s využitím prostriedkov výpočtovej techniky evidenčnú činnosť v oblasti odpadov,
 10. metodicky riadi a úzko spolupracuje s Technickými službami mesta Humenné pri prevádzke zberných stredísk odpadov, spracováva metodické pokyny, prevádza školenia na úseku odpadového hospodárstva,
 11. podáva informácie o sídle zariadení vhodných na odstránenie alebo využitie odpadu,
 12. vedie evidenciu odpadov a spôsobu nakladania s nimi, vrakov áut a spôsobu ich spracovania, zariadení a zhromažďovacích miest nebezpečných odpadov, skladov odpadov, dopravcov odpadov, vydaných súhlasov a ďalších rozhodnutí v rozsahu stanovenom v zákone o odpadoch,
 13. vydáva súhlas k upusteniu od triedenia alebo oddeleného zhromažďovania odpadov,
 14. vyjadruje sa k podnikaniu v oblasti nakladania s odpadmi na území mesta Humenné,
 15. zabezpečuje koncepčné a rozvojové činnosti samosprávy na úseku ochrany povrchových a podzemných vôd a horninového prostredia,
 16. koordinuje problematiku ekologických záťaží a súvisiacich prác,
 17. zabezpečuje mapovanie na území mesta a aktualizáciu mestského databázového systému údajmi v oblasti inžinierskej geológie, hydrogeológie, geotechniky, územného plánovania a pod.
 18. samosprávne činnosti v oblasti geológie a hydrogeológie,
 19. kontroluje nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi,
 20. upozorňuje a kontroluje zhromažďovanie odpadu na súkromných pozemkoch, vyzýva k ich odstráneniu, respektíve navrhuje sankcie.

Na úseku verejnoprospešných služieb

 1. kontroluje a v spolupráci s Technickými službami mesta Humenné (ďalej TSmH) zabezpečuje správu a údržbu detských ihrísk a lavičiek,
 2. kontroluje a v spolupráci s TSmH zabezpečuje správu a údržbu verejných WC,
 3. kontroluje a v spolupráci s TSmH zabezpečuje správu a údržbu cintorínov a cintorínske služby,
 4. kontroluje a v spolupráci s TSmH zabezpečuje správu a údržbu vojenských hrobov a cintorínov,
 5. kontroluje a v spolupráci s TSmH zabezpečuje správu a údržbu verejných fontán,
 6. organizuje verejnoprospešné práce v meste,
 7. zabezpečuje správu a údržbu verejného osvetlenia,
 8. zabezpečuje čistenie MK a verejných priestranstiev,
 9. kontroluje a v spolupráci s TSmH zabezpečuje správu a údržbu vodovodov v majetku mesta.

Na úseku správy zelene

 1. zabezpečuje dohľad metodického charakteru nad objektmi zelene z hľadiska odborného garanta nad plochami verejnej zelene na území mesta,
 2. zabezpečuje budovanie, rekonštrukciu, obnovu, rozvoj a údržbu územného systému ekologickej stability na území mesta, následnú správu a údržbu týchto plôch,
 3. zabezpečuje prípravu technických a evidenčných podkladov pre realizáciu majetkovoprávnych vzťahov za účelom majetkovoprávneho usporiadania a tvorby územného systému ekologickej stability,
 4. posudzuje zásahy vo verejnej zeleni,
 5. zabezpečuje tvorbu a koncepciu systému mestskej zelene, spracováva investičné zámery pre plán sadových úprav na verejných priestranstvách,
 6. zodpovedá za vypracovanie plánu sadových úprav v súlade s územným plánom mesta,
 7. koordinuje náhradnú výsadbu za asanované dreviny na území mesta,
 8. zabezpečuje údržbu a správu zelene na území mesta,
 9. vykonáva dozor nad zásahmi do zelene – rozkopávkami v zeleni,
 10. vydáva oznamy a upozorňuje občanov mesta na údržbu zelene a kosenie trávy a po upozorneniach navrhuje riešenia, respektíve sankcie za nedodržiavanie predpisov,
 11. realizuje sadové úpravy a rekonštrukcie zelene,
 12. rieši havarijné situácie v zeleni, realizuje výruby stromov na území mesta a náhradnú výsadbu,
 13. zadávanie práce a kontrola výkonu zamestnancov menších obecných služieb,
 14. vybavuje sťažnosti a podnety občanov v oblasti zelene,
 15. posudzuje zásahy vo verejnej zeleni a pripravuje návrhy na sankcie za poškodenie verejnej zelene,
 16. eviduje plochy verejnej zelene,
 17. vykonáva dozor nad zásahmi do zelene – rozkopávkami v zeleni a pripravuje návrhy na sankcie za neprimerané zásahy,
 18. v koordinácii s Technickými službami zabezpečuje udržiavanie zelene v meste Humenné a v parku mesta Humenné.

Na úseku poľnohospodárstva

 1. kontroluje a zodpovedá za regulovanie chovu, držanie a ochranu zvierat,
 2. vydáva osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov,
 3. vydáva rybárske lístky a potvrdenia o užívaní poľnohospodárskej pôdy,
 4. vedie evidenciu včelstiev,
 5. vydáva súhlas na zmenu kultúry pôdy.

stiahnuť žiadosť (tlačivo) *.doc

zapísané dňa: 13.07.2011

« späť


Mapa stránok


Najčítanejšie


Kalendár

  «   Január   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

počet prístupov: 131284
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.