Samospráva mesta

Mestský úrad » Ako vybavi? » Odbor dopravy, životného prostredia a mestskej zelene

Odbor dopravy, životného prostredia a mestskej zelene
Referát dopravy a krízového riadenia:
 • zabezpe?uje výkon funkcie cestného správneho orgánu na úseku dopravy,
 • vykonáva štátny odborný dozor v cestnej doprave,
 • plní funkciu správcu miestnych a ú?elových komunikácií,
 • zabezpe?uje výkon krízového riadenia.

Na úseku cestnej dopravy, pozemných komunikácií a údržby miestnych komunikácií

 1. vykonáva pôsobnos? špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a ú?elové komunikácie vykonáva miestnu štátnu správu vo veciach miestnych a ú?elových komunikácií na území mesta,
 2. vykonáva úlohy, vyplývajúce pre mesto zo zákona o cestnej doprave, vydávanie licencií, štátny odborný dozor v cestnej doprave,
 3. vykonáva úlohy, vyplývajúce pre mesto zo zákona o premávke na pozemných komunikáciách,
 4. zabezpe?uje kontrolu správy a údržby miestnych komunikácií a ich sú?astí a zariadení,
 5. povo?uje parkovanie vozidiel mimo ur?ených parkovísk,
 6. eviduje a vydáva povolenia na vjazd motorových vozidiel do jednotlivých ?astí mesta,
 7. kontroluje správu a údržbu MK a ich sú?astí a zariadení,
 8. kontroluje správu, údržbu a rekonštrukcie cestnej svetelnej signalizácie,
 9. rieši havarijné situácie na miestnych komunikáciách,
 10. kontroluje opravy a rekonštrukcie parkovísk, chodníkov a MK,
 11. zabezpe?uje údržbu a rekonštrukciu zastávok MHD,
 12. rieši organizáciu dopravy a parkovania v meste.

Na úseku krízového riadenia

zabezpe?uje:
 1. spracovanie povod?ového plánu mesta,
 2. kontrolu úloh vyplývajúcich z povod?ového plánu mesta Humenné,
 3. spracovanie zoznamu a zmapovanie zátopových plôch v rámci mesta Humenné,
 4. spracovanie zoznamu a zmapovanie zosuvových plôch v rámci mesta Humenné,
 5. odbornú prípravu krízového štábu a komisií mesta Humenné pri organizovaní a riadení záchranných prác v prípade vzniku mimoriadnych udalostí, vrátane teroristických útokov,
 6. navrhuje a predkladá primátorke mesta návrhy opatrení na materiálne, technické, organiza?né a administratívne zabezpe?enie ?innosti Krízového štábu mesta Humenné.

Na úseku krízového plánovania v systéme hospodárskej mobilizácie:

zodpovedá za:
 1. prípravu podkladov, písomností, dokumentácie a plnenie úloh na úseku obrany štátu,
 2. krízové riadenie v krízových situáciách mimo ?asu vojny a vojnového stavu,
 3. krízové riadenie v ?ase vojny, vojnového stavu, výnimo?ného stavu a núdzového stavu,
 4. vypracovanie plánu hlavných úloh na príslušný kalendárny rok pre mesto v súlade so zameraním ?innosti Obvodného úradu v Humennom,
 5. koordináciu a usmernenie ?innosti na úseku krízového riadenia a úloh pre zamestnancov mesta a ?lenov Krízového štábu mesta Humenné,
 6. oslobodzovanie zamestnancov mesta od mimoriadnej služby,
 7. vypracovanie návrhov opatrení na riešenie úloh v rámci hospodársko-mobiliza?ných príprav,
 8. plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie pri zria?ovaní výdajní odberných oprávnení a uplatnenie požiadaviek na nariadenie vykonania opatrení,
 9. spracovanie a aktualizáciu údajov mesta Humenné v programe AMION pre MH SR.

Na úseku civilného núdzového plánovania civilnej ochrany zodpovedá za:

 1. koordináciu a kontrolu úloh spojených s prípravou obyvate?ov a zamestnancov mesta na civilnú ochranu,
 2. koordináciu ?inností podnikate?ov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní pre potreby mesta,
 3. zabezpe?enie spracovania Plánu ochrany obyvate?stva, Plánu evakuácie, Plánu ukrytia obyvate?ov mesta Humenné, za Povod?ový plán záchranných prác a ich aktualizáciu s kompetentným odborom územného plánovania a výstavby,
 4. spracovanie a aktualizáciu „Plánu vyrozumenia“,
 5. zabezpe?enie údržby, opravy a kontrolnú ?innos? ochranných stavieb a zariadení CO vo vlastníctve mesta,
 6. zabezpe?enie skladovania, údržby a inventarizácie materiálu civilnej ochrany pre obyvate?stvo s cie?om jeho proporcionálneho rozdelenia v meste Humenné v skladoch a výdajných strediskách,
 7. koordináciu oblasti ekonomického zabezpe?enia úloh civilnej ochrany, za sledovanie a kontrolu ?erpania finan?ných prostriedkov vy?lenených pre civilnú ochranu.

Na úseku požiarnej ochrany

zodpovedá za:
 1. zabezpe?enie plnenia úloh zvereného výkonu štátnej správy na úseku požiarnej ochrany v meste,
 2. vypracovanie návrhu plánu preventívnych protipožiarnych kontrol fyzických a právnických osôb v meste Humenné, ktorý predkladá na schválenie primátorke mesta,
 3. zabezpe?enie zriadenia a školenia preventívnych protipožiarnych kontrolných skupín mesta Humenné,
 4. zabezpe?enie ?innosti protipožiarnych kontrolných hliadok na území mesta v období zvýšenej požiarovosti,
 5. výkon preventívnej ?innosti na úseku požiarnej ochrany mesta Humenné,
 6. spoluprácu s profesionálnymi zložkami HaZZ pri nákupe požiarnej techniky na vybavenie zásahových jednotiek,
 7. spoluprácu s dobrovo?nou požiarnou ochranou a inými záchrannými zložkami,
 8. koordináciu oblasti ekonomického zabezpe?enia úloh požiarnej ochrany, sledovanie a kontrolu ?erpania finan?ných prostriedkov vy?lenených pre požiarnu ochranu.

stiahnu? žiados? (tla?ivo) *.doc

Referát životného prostredia a mestskej zelene:

zabezpe?uje prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie v oblastiach:

 • ovzdušia,
 • vodného hospodárstva,
 • ochrany prírody,
 • chovu zvierat na území mesta,
 • komunálnej hygieny, obstaráva návrhy pre ochranu a rozvoj zelene mesta;
 1. realizuje ?innosti súvisiace s ochranou prírody a krajiny na území mesta Humenné,
 2. realizuje ?innosti súvisiace s ochranou ovzdušia mesta Humenné vrátane zabezpe?enia prevádzky imisného monitoringu,
 3. posudzuje vplyv zámerov mesta s nakladaním majetku mesta na životné prostredie, v súvislosti s tým posudzuje projektovú a územnoplánovaciu dokumentáciu,
 4. zabezpe?uje spracovanie dát v oblasti životného prostredia,
 5. súhlasy a rozhodnutia o výrube drevín, ukladá opatrenia na ozdravenie drevín a prijíma ohlásenia o výrube,
 6. koordinuje a prevádza kontroly výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia a mestskej zelene,
 7. zabezpe?uje úlohy na úseku náhradnej výsadby, evidenciu výrubov a náhradnej výsadby. Kontrolu výrubov a náhradnej výsadby a návrhy na sankcie za nedodržiavanie týchto predpisov,
 8. pripravuje rozhodnutia o používaní vôd bez náhrady, o úprave obmedzení, prípadne o zákaze nakladania s vodami, ak to vyžadujú vodohospodárske alebo iné dôležité záujmy spolo?nosti, bezpe?nos? osôb alebo vodohospodárskych diel, prípadne zariadení, zabezpe?uje ochranu rybárstva,
 9. schva?uje kanaliza?né poriadky a vydáva povolenia na vypúš?anie vôd, ktoré na dodržanie najvyššej prípustnej miery zne?istenia vyžadujú predchádzajúce ?istenie,
 10. koordinuje vydávanie súhlasov na povo?ovanie stavieb malých zdrojov zne?is?ovania a na ich uvedenie do prevádzky,
 11. ur?uje podmienky pre prevádzku malých zdrojov zne?is?ovania prípadne ich odstavenie, resp. sankcie za ich nedodržiavanie,
 12. koordinuje urbanisticko-krajinárske štúdie, generel zelene, mestskej zelene a územného systému ekologickej stability,
 13. vykonáva koncep?nú ?innos? pre urbanistický rozvoj územia z h?adiska zelene,
 14. v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou posudzuje, koordinuje a usmer?uje investi?nú ?innos? na území mesta v oblasti zelene spolu s Technickými službami mesta Humenné,
 15. posudzuje zásahy vo verejnej zeleni a pripravuje návrhy na sankcie za jej poškodenie,
 16. eviduje plochy verejnej zelene,
 17. vykonáva dozor nad zásahmi do zelene – rozkopávkami v zeleni a pripravuje návrhy na sankcie za neprimerané zásahy,
 18. v koordinácii s Technickými službami zabezpe?uje udržiavanie zelene v meste Humenné a v parku mesta Humenné.

Na úseku odpadového hospodárstva

 1. Zabezpe?uje koncep?nú ?innos? v oblasti nakladania s odpadmi,
 2. zabezpe?uje výkon štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva,
 3. zabezpe?uje po stránke metodickej a zmluvnej zber, triedenie, zvoz a využitie komunálneho odpadu,
 4. koordinuje nakladanie s odpadmi mesta a stanovuje miesta ur?ené k odkladaniu odpadov,
 5. spracováva koncepciu nakladania s komunálnym a stavebným odpadom a plán odpadového hospodárstva,
 6. vydáva vyjadrenia v stavebnom konaní o zamýš?anom spôsobe nakladania s odpadmi zo stavebnej ?innosti s výnimkou drobného stavebného odpadu,
 7. stanovuje systém zhromaž?ovania, zberu, prepravy, triedenia, využívania a odstra?ovania komunálneho a stavebného odpadu v súlade s osobitnými predpismi,
 8. uzatvára obchodné zmluvy s právnickými a fyzickými osobami oprávnenými podnika? v oblasti nakladania s komunálnym odpadom na území mesta na zabezpe?enie zberu, triedenia, využitia alebo zneškodnenia všetkých zložiek komunálneho odpadu,
 9. zabezpe?uje s využitím prostriedkov výpo?tovej techniky eviden?nú ?innos? v oblasti odpadov,
 10. metodicky riadi a úzko spolupracuje s Technickými službami mesta Humenné pri prevádzke zberných stredísk odpadov, spracováva metodické pokyny, prevádza školenia na úseku odpadového hospodárstva,
 11. podáva informácie o sídle zariadení vhodných na odstránenie alebo využitie odpadu,
 12. vedie evidenciu odpadov a spôsobu nakladania s nimi, vrakov áut a spôsobu ich spracovania, zariadení a zhromaž?ovacích miest nebezpe?ných odpadov, skladov odpadov, dopravcov odpadov, vydaných súhlasov a ?alších rozhodnutí v rozsahu stanovenom v zákone o odpadoch,
 13. vydáva súhlas k upusteniu od triedenia alebo oddeleného zhromaž?ovania odpadov,
 14. vyjadruje sa k podnikaniu v oblasti nakladania s odpadmi na území mesta Humenné,
 15. zabezpe?uje koncep?né a rozvojové ?innosti samosprávy na úseku ochrany povrchových a podzemných vôd a horninového prostredia,
 16. koordinuje problematiku ekologických zá?aží a súvisiacich prác,
 17. zabezpe?uje mapovanie na území mesta a aktualizáciu mestského databázového systému údajmi v oblasti inžinierskej geológie, hydrogeológie, geotechniky, územného plánovania a pod.
 18. samosprávne ?innosti v oblasti geológie a hydrogeológie,
 19. kontroluje nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi,
 20. upozor?uje a kontroluje zhromaž?ovanie odpadu na súkromných pozemkoch, vyzýva k ich odstráneniu, respektíve navrhuje sankcie.

Na úseku verejnoprospešných služieb

 1. kontroluje a v spolupráci s Technickými službami mesta Humenné (?alej TSmH) zabezpe?uje správu a údržbu detských ihrísk a lavi?iek,
 2. kontroluje a v spolupráci s TSmH zabezpe?uje správu a údržbu verejných WC,
 3. kontroluje a v spolupráci s TSmH zabezpe?uje správu a údržbu cintorínov a cintorínske služby,
 4. kontroluje a v spolupráci s TSmH zabezpe?uje správu a údržbu vojenských hrobov a cintorínov,
 5. kontroluje a v spolupráci s TSmH zabezpe?uje správu a údržbu verejných fontán,
 6. organizuje verejnoprospešné práce v meste,
 7. zabezpe?uje správu a údržbu verejného osvetlenia,
 8. zabezpe?uje ?istenie MK a verejných priestranstiev,
 9. kontroluje a v spolupráci s TSmH zabezpe?uje správu a údržbu vodovodov v majetku mesta.

Na úseku správy zelene

 1. zabezpe?uje doh?ad metodického charakteru nad objektmi zelene z h?adiska odborného garanta nad plochami verejnej zelene na území mesta,
 2. zabezpe?uje budovanie, rekonštrukciu, obnovu, rozvoj a údržbu územného systému ekologickej stability na území mesta, následnú správu a údržbu týchto plôch,
 3. zabezpe?uje prípravu technických a eviden?ných podkladov pre realizáciu majetkovoprávnych vz?ahov za ú?elom majetkovoprávneho usporiadania a tvorby územného systému ekologickej stability,
 4. posudzuje zásahy vo verejnej zeleni,
 5. zabezpe?uje tvorbu a koncepciu systému mestskej zelene, spracováva investi?né zámery pre plán sadových úprav na verejných priestranstvách,
 6. zodpovedá za vypracovanie plánu sadových úprav v súlade s územným plánom mesta,
 7. koordinuje náhradnú výsadbu za asanované dreviny na území mesta,
 8. zabezpe?uje údržbu a správu zelene na území mesta,
 9. vykonáva dozor nad zásahmi do zelene – rozkopávkami v zeleni,
 10. vydáva oznamy a upozor?uje ob?anov mesta na údržbu zelene a kosenie trávy a po upozorneniach navrhuje riešenia, respektíve sankcie za nedodržiavanie predpisov,
 11. realizuje sadové úpravy a rekonštrukcie zelene,
 12. rieši havarijné situácie v zeleni, realizuje výruby stromov na území mesta a náhradnú výsadbu,
 13. zadávanie práce a kontrola výkonu zamestnancov menších obecných služieb,
 14. vybavuje s?ažnosti a podnety ob?anov v oblasti zelene,
 15. posudzuje zásahy vo verejnej zeleni a pripravuje návrhy na sankcie za poškodenie verejnej zelene,
 16. eviduje plochy verejnej zelene,
 17. vykonáva dozor nad zásahmi do zelene – rozkopávkami v zeleni a pripravuje návrhy na sankcie za neprimerané zásahy,
 18. v koordinácii s Technickými službami zabezpe?uje udržiavanie zelene v meste Humenné a v parku mesta Humenné.

Na úseku po?nohospodárstva

 1. kontroluje a zodpovedá za regulovanie chovu, držanie a ochranu zvierat,
 2. vydáva osved?enia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich ro?níkov,
 3. vydáva rybárske lístky a potvrdenia o užívaní po?nohospodárskej pôdy,
 4. vedie evidenciu v?elstiev,
 5. vydáva súhlas na zmenu kultúry pôdy.

stiahnu? žiados? (tla?ivo) *.doc

zapísané dňa: 13.07.2011

« spä»


Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   Október   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

počet prístupov: 57049
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.