Samospráva mesta

Mestský úrad » Ako vybavi? » Odbor správy mestského majetku, mestských organizácií a podnite?ských ?inností

Ako postupova? pri vybavovaní

Odbor správy mestského majetku, mestských organizácií a podnite?ských ?inností:

 • Zverej?ovanie ponúk na obsadenie vo?ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. Pride?ovanie priestorov sa riadi Zásadami hospodárenia s nebytovými priestormi vo vlastníctve mesta Humenné (?l. XI. týchto zásad – vi? Verejné dokumenty)
 • Evidencia, spravovanie a inventarizácia majetku mesta
 • Vybavovanie žiadostí o odkúpenie, zámenu, darovanie nehnute?ného a hnute?ného majetku mesta
 • uzatváranie:
  • kúpno – predajných zmlúv
  • zámenných zmlúv
  • zmlúv o nájme
  • darovacích zmlúv
  • zmlúv o vecnom bremene a pod.

  na nehnute?ný a hnute?ný majetok mesta

 • Zabezpe?uje majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov
 • Zabezpe?uje právne podklady k prevodom prebyto?ného majetku štátu do majetku mesta
 • Vyjadrenia mesta k osved?eniu v zmysle § 63 zák. ?. 323/92 Zb.
 • Vyjadrenia k súdnym sporom v súvislosti s ur?ením vlastníctva v katastrálnom území Humenné
 • Koordinovanie vybavovania reštitúcií pod?a aktuálnych zákonov a predpisov
zapísané dňa: 30.10.2006

« spä»


Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   Október   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

počet prístupov: 56803
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.