Samospráva mesta

Mestský úrad » Ako vybaviť » Hlavný kontrolór mesta

Hlavný kontrolór *.doc

Hlavný kontrolór v zmysle § 18d zákona č. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov najmä:

 • Vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom a majetkovými právami mesta ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov, finančných operácií, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta, vrátane právnych predpisov, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Uvedenú kontrolnú činnosť vykonáva:

-- na mestskom úrade,

-- v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených mestom,

-- v právnických osobách, v ktorých má mesto majetkovú účasť a u iných osôb, ktoré nakladajú s majetkom mesta, alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

-- u osôb, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci, podľa osobitného predpisu, v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

 • Predkladá MsZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v MsZ zverejnený spôsobom v meste obvyklým,
 • Vypracúva odborné stanoviská k návhru rozpočtu a k návrhu záverečného účtu mesta, pred jeho schválením v MsZ,
 • Predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo MsZ na jeho najbližšom zasadnutí,
 • Predkladá MsZ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 • Spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu, alebo zo štrukturálnych fondov EÚ,
 • Zúčasňuje sa na zasadnutiach MsZ a mestskej rady s hlasom poradným,
 • Vedie centrálnu evidenciu sťažností a petícií a vybavuje sťažnosti v zmysle zák. č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení zmien a doplnkov:

  a) orgán verejnej správy je povinný prijímať sťažnosti,

  b) sťažnosť môže sťažovateľ podať v písomnej alebo ústnej forme,

  c) sťažnosť sa vybavuje v zákonom sanovenej lehote do 30 dní, v odôvodnených prípadoch sa táto predĺžuje o ďalších 30 dní,

  d) pri prešetrovaní sťažností sa vychádza hlavne z jej obsahu, bez zreteľa na to, kto ju podal a proti komu smeruje,

  e) o výsledku šetrenia sťažnosti je sťažovateľ písomne informovaný v stanovenej lehote, s odôvodnením, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená.

zapísané dňa: 30.10.2006

« späť


Mapa stránok


Najčítanejšie


Kalendár

  «   Január   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

počet prístupov: 131283
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.