Samospráva mesta

Odbor školstva » Zásady pri prenajímaní školských zariadení

Z Á S A D Y

pri prenajímaní priestorov školských a predškolských zariadení, školských klubov detí, školských stredísk záujmovej činnosti, centier voľného času vo vlastníctve mesta Humenné

Čl. I.

Táto smernica upravuje hospodárenie a prenechanie práva dočasne užívať priestory školských a predškolských zariadení, školských klubov detí, školských stredísk záujmovej činnosti, centier voľného času ( ďalej len školských zariadení ), ktoré sú vlastníctvom mesta Humenné za odplatu fyzickej resp. právnickej osobe. Právo dočasne prenechať do nájmu priestory školských zariadení má správca so súhlasom zriaďovateľa – mesta Humenné. Súhlas sa nevyžaduje v prípade krátkodobého nájmu t.j. do 3 mesiacov, pričom zmluva o krátkobodom nájme bude odstúpená na MsÚ, oddelenie školstva, kultúry, športu a cestgovného ruchu. Správca nie je oprávnený dohodnúť v nájomnej zmluve právo opakovaného nájmu v prospech nájomcu.

Čl. II.

Priestory školských zariadení môže prenechať správca za odplatu na užívanie fyzickej resp. právnickej osobe na základe zmluvy o nájme. Zmluva o nájme musí mať písomnú formu a musí obsahovať : predmet a účel nájmu výšku a splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia čas, na ktorý sa uzavrie. Zmluvy o nájme uzatvára správca v rámci svojich kompetencií na základe stanoviska mesta k uzatvoreniu nájomnej zmluvy.

Čl. III.

Ak sa priestory školských zariadení využívajú na podnikateľské účely, nájomné sa stanovuje v zmysle Zásad o hospodárení s nebytovými priestormi vo vlastníctve mesta Humenné.

Čl. IV.

Nájomné za priestory školských zariadení sa určujú dohodou nájomcu a prenajímateľa, pričom dohodnuté nájomné za hodinu nesmie byť nižšie ako sú stanovené minimálne ceny za nájom priestoru školských zariadení podľa druhu využitia v závislosti, či nájomcom je fyzická resp. právnická osoba, alebo športový klub orientovaný na výchovu mládeže.

 1. Minimálne ceny za nájom priestorov podľa druhu využitia za hodinu v Sk pre fyzické a právnické osoby:

Druh využitia Telocvične Malé telocvične, posilňovne do 100 m2 Miestnosti, triedy a pod. Ihriská Nájomca : 300.- 150.- 100.- 50.-

Ceny za nájom priestorov sú vrátane služieb spojených s užívaním.

 1. Pre športové kluby, ktoré majú pôsobnosť na území mesta a venujú sa výchove mládeže:
  • nájom bude bezplatný
  • prevádzkové náklady nájomca bude hradiť v plnej výške.

Čl. V.

O výške nájmu priestorov školských zariadení v ojedinelých prípadoch rozhodne správca na základe písomného súhlasu primátora mesta Humenné.

Čl. VI.

Cena 250,– Sk/m2 podlahovej plochy nebytového priestoru je regulovaná Výmerom Ministerstva financií SR č. R – 1/1996 zo dňa 12. 03. 1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami a platí bez ohľadu na územné umiestnenie nebytového priestoru pre : zariadenia sociálnych služieb školské a predškolské zariadenia zdravotnícke a lekárenské zariadenia zariadenia pre výchovnú a osvetovú činnosť orgány štátnej správy, vrátane ich špecializovaných zložiek, a ktoré nájomca hradí nájomné čiastočne alebo úplne z prostriedkov štátneho rozpočtu, alebo rozpočtov miest a obcí, alebo rozpočtu štátnych fondov, alebo fondov zdravotnej a sociálnej poisťovne. Čl. VII.

Ďalší prenájom priestorov školských zariadení tretím osobám je neprípustný.

Čl. VIII.

V objektoch, ktoré sú vlastníctvom mesta Humenné a sú v nich umiestnené subjekty, ktorých zakladateľom je mesto, prípadne sú priamo napojené na rozpočet mesta, sa nájomné neplatí. V týchto prípadoch sa platí len za odber vody, plynu, tepla, elektrickej energie a pod.

Čl. IX.

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia v Mestskom zastupiteľstve.

Humenné 24. 06. 2003 MUDr. Vladimír KOSTILNÍK
primátor mesta

Dodatok č. 1
k “Zásadám pri prenajímaní priestorov školských a predškolských zariadení, školských
klubov deti, školských stredísk záujmovej činnosti, centier voľného času vo vlastníctve
mesta Humenné” zo dňa 24. 6. 2003
ČL. IV.
V článku IV. bod b/ – doterajší text sa vypúšťa a nahrádza týmto textom:
Základné školy na území mesta budú poskytovať telocvične:
a/ bezplatne /bez úhrady nájmu a prevádzkových nákladov/
- pre školské športové strediska, detí vo veku do ukončenia povinnej školskej dochádzky,
- pre súťaže a podujatia usporiadané Slovenskou asociáciou športu na školách,
- súťaže, ktorých spoluorganizátorom je škola,
- podujatia organizované jednorázové združením rodičov školy,
- súťaže a podujatia pre telesne postihnutých,
- pre usporiadateľov medziškolských športových a telovýchovných podujatí,
- pre krúžkovú činnosť detí do 15 rokov navštevujúcich CVČ v Humennom.

b/ za úhradu prevádzkových nákladov
- krúžková činnosť mládeže od 15 do 26 rokov navštevujúcich CVČ,
- pre občianske združenia telovýchovné jednoty a športové kluby /detí a mládež do 18 r./

c/ za úhradu nájomného a prevádzkových nákladov
- fyzickým a právnickým osobám, neorganizovaným skupinám občanov mesta,
- športovým klubom a športovým občianskym združeniam pre dospelých.
Štatutár školy s právnou subjektivitou určí výšku prevádzkových nákladov vo vzťahu
k vykurovacej sezóne resp. s ohľadom na spotrebu vody, elektrickej energie, plynu a pod.

Čl. VI.
Článok VI. “Regulované ceny nájomného za nebytové priestory” sa vypúšťa a nahrádza textom uvedeným v Zásadách o hospodárení s nebytovými prestormi, schválenými uznesením mestského zastupiteľstva č. 139 dňa 27. 4. 2004.

Čl. IX. Čl. IX. Záverečné ustanovenia sa mení na: Platby nájomného za priestory

 1. Prvá splátka za nájom je vo výške mesačného nájomného, ďalšie splátky sú mesačne

  za príslušný mesiac do 5. dňa v mesiaci.

 2. V prípade omeškania nájomcu s platbou bude prenajímateľ účtovať nájomcovi úroky

  z omeškania v súlade s Občianskym zákonníkom a Nariadením vlády SR č.87/1995 Z .z.,

  ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

 3. Ak nájomca mešká s úhradou nájomného 2 po sebe nasledujúce mesiace, je to dôvod

  na vypovedanie zmluvy.
  Čl. X.
  Záverečné ustanovenie

  Tento dodatok č.1 k Zásadám pri prenajímaní školských priestorov nadobúda

účinnosť dňom nasledujúceho mesiaca po ich schválení v mestskom zastupiteľstve.

V Humennom, dňa 3. 11 . 2004

MUDr. Vladimír Kostilník
primátor mesta

zapísané dňa: 15.02.2007

« späť


Mapa stránok


Najčítanejšie


Kalendár

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

počet prístupov: 706294
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.