Samospráva mesta

Odbor školstva » Financovanie v školstve

Mesto Humenné je zria?ovate?om deviatich základných škôl , z ktorých dve sú spojené s materskou školou, centra vo?ného ?asu, základnej umeleckej školy, jednej materskej školy s právnou subjektivitou a ôsmich materských škôl bez právnej subjektivity. Pri základných školách sú zriadené školské kluby detí. Školské jedálne sú pri základných a materských školách. Financovanie v školstve ur?uje zákon 597/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, 564/2004 Z.z a s nimi súvisiace predpisy a nariadenia.

Zdroje financovania v školstve sú:

 • štátny rozpo?et SR
 • podielové dane
 • vlastné príjmy

Základné školy sú preneseným výkonom štátu ( prenesené kompetencie) a školské zariadenia ( školské kluby detí, školské jedálne,domov mládeže, základná umelecká škola, centrum vo?ného ?asu, materské školy ) sú originálne kompetencie .

Základné školy (prenesené kompetencie )

 • normatívne finan?né prostriedky ( normatív na žiaka )
 • nenormatívne finan?né prostriedky :
 • vzdelávacie poukazy
 • na asistenta u?ite?a
 • dopravné žiakom
 • projekty
 • dotácia pre deti v hmotnej núdzi

Výška dotácie pre jednotlivé školy sa ur?í na základe po?tu žiakov, po?tu prijatých vzdelávacích poukazov ( 80,– Sk na jeden vzdel. poukaz), po?tu asistentov na ZŠ, vyú?tovania dopravného, schválených projektov, po?tu deti v hmotnej núdzi.

Školské zariadenia (originálne kompetencie)

 • finan?né prostriedky z podielu výnosu daní ( obce ) – zria?ovate?a
 • vlastné príjmy
zapísané dňa: 16.02.2007

« spä»


Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   Október   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

počet prístupov: 57161
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.