Samospráva mesta

Odbor školstva » Možnosti u?ite?a pri prestupe žiaka do novej školy

Možnosti u?ite?a pri prestupe žiaka do novej školy Žiak prestupuje do novej školy z rôznych dôvodov (s?ahovanie, šikanovanie, zdravotné dôvody a podobne). Rovnako rôzne sú aj jeho pocity, ktoré prežíva, ?i už predtým, alebo potom. To, ako sa žiaci cítia v novej životnej situácii, závisí nielen od osobnosti žiaka, ale aj od podpory z okolia – najmä rodi?ov, ale aj u?ite?ov. Ako môže pomôc? u?ite??

Je mylné nazdáva? sa, že len škola, ktorá prijíma nového žiaka, sa má zamera? na prácu s ním. Aj škola, ktorú žiak opúš?a, by sa mala zamera? aspo? na rozlú?ku s týmto žiakom. Tá je dôležitejšia u tých žiakov, ktorí prestupujú do inej školy v priebehu školského roka.

Tí žiaci, ktorí ukon?ujú školský rok v jednej škole a ?alší školský rok budú navštevova? už novú školu, môžu za rozlú?ku považova? aj odovzdávanie vysved?enia so slovami lú?enia zo strany u?ite?a.

?o môže urobi? u?ite? v škole, ktorú žiak opúš?a?

• Zorganizova? triednickú hodinu zameranú na rozlú?enie so žiakom. • Pre žiakov, ktorí sú úzkostnejší a je predpoklad, že prechod budú znáša? ?ažšie, je možné zasadi? kvet do kvetiná?a, ktorý si odnesie do novej školy. Takto sa mu symbolicky vytvorí podpora zo starého prostredia. • Urobi? spolu so žiakmi odchádzajúcemu žiakovi pamätník s odkazmi, fotkami, adresami.

?o môže urobi? u?ite? „novej školy“, aby u?ah?il žiakovi adapta?ný proces na nové prostredie?

• Zorganizova? triednickú hodinu na privítanie nového žiaka, najlepšie hne? v týždni jeho príchodu. • Poskytnú? mu priestor na rozhovor, ke? môže aj žiak klás? otázky u?ite?ovi a ostatným spolužiakom. • Oboznámi? žiaka s triednymi pravidlami (ak ich majú žiaci v triede vyvesené a podpísané, aj nový žiak sa pod ne podpíše na znak ich prijatia), oboznámi? ho so školským poriadkom školy. • Ak je žiak z iného mesta a nepozná okolité prostredie školy, môžete si v rámci triednickej hodiny urobi? prechádzku s oboznamovaním sa s okolím, významnými miestami, budovami a podobne.

Pozor na predsudky. „Nová“ škola získava dokumentáciu o žiakovi z jeho „starej“ školy. Sú to cenné a potrebné informácie. U?ite? by však nemal na žiaka pozera? len cez takto poskytnuté údaje. Na to, aby ho poznal, s ním musí by? v kontakte. Ak sa u?ite? dozvie, že žiak v bývalej škole šikanoval ?i mal problémy v správaní, má by? ostražitý. Nemal by však tohto žiaka hne? zaškatu?kova? a ma? vo?i nemu dopredu sformovaný negatívny postoj.

Vybrané z publikácie Sociálne vz?ahy a problémy na školách, kde nájdete i konkrétne hry a aktivity, napríklad:

  • Pozitívne spätné väzby (cie?om tejto hry je poskytnú? si pozitívne spätné väzby a podpori? lú?enie v pozitívnom duchu),
  • Spolo?ná práca žiakov (hra má za cie? podpori? proces lú?enia a spolo?nú výrobu dar?eka na rozlú?ku).
zapísané dňa: 30.12.2010

« spä»


Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   December   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

počet prístupov: 60525
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.