Samospráva mesta

Odbor školstva » CVČ Dúha

Centrum voľného času DÚHA je školské zariadenie, náplňou činnosti ktorého je výchova a vzdelávanie detí a mládeže v ich voľnom čase a vytváranie podmienok pre záujmovú činnosť mladej generácie v oblasti kultúry, estetiky, techniky, prírodovedy a ekológie, spoločenských vied, telovýchovy a športu a turistiky.

CVČ je nástupnícka organizácia po Okresnom dome pionierov a mládeže, ktorý v Humennom vznikol v roku 1958. Ten začínal svoju činnosť v neľahkých podmienkach v studených priestoroch humenského kaštieľa. Nedostatok priestorov a materiálneho vybavenia premohla oduševnenosť prvých zamestnancov, ktorí sa deťom venovali nielen počas pracovnej doby, ale aj vo svojom voľnom čase.

Prvé podujatia boli športového charakteru. Neskôr sa k nim pridružili súťaže z oblasti estetickej výchovy a postupne prichádzali na rad technika, prírodoveda a spoločensko-výchovná činnosť. V každej z týchto oblastí vznikali prvé záujmové útvary. Neskôr dostali deti k dispozícii pre svoju činnosť dom na Lipovej ulici s veľkou záhradou, ktorá im aspoň z časti nahrádzala ihrisko.

Kultúrne a spoločenské podujatia sa konali v priestoroch starého kina a na športové podujatia sa využívali ihriská pri školách v meste. Materiál na zhotovovanie výrobkov v technických krúžkoch zväčša deti používali svoj vlastný s výnimkou prístrojov, potrebných na jeho spracovanie. Podobná situácia bola aj v oblasti prírodovednej činnosti.

Po prekonaní všetkých počiatočných problémov súvisiacich so začiatkami činnosti zariadenia nastal čas veľkého rozvoja pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti, ktorá zahŕňala nielen mesto, ale celý okres.

Zlepšilo sa materiálno-technické i personálne zabezpečenie všetkých druhov záujmovej činnosti. Postupne každé oddelenie Okresného domu pionierov a mládeže vykryštalizovalo svoju činnosť a bolo obsadené odborným zamestnancom, ktorý bol garanciou jeho ďalšieho napredovania.

Deti a mládež dostali možnosť realizovať svoje záujmy v rôznych krúžkoch: astronomickom, letecko-modelárskom, raketovo-modelárskom, rádiotechnickom, plastikovo-modelárskom, dopravnom, filmovom, fotografickom, stolnotenisovom, šachovom, cyklistickom, karate, brannom, literárno-dramatickom, divadelnom, hudobnom a v množstve ďalších.

Koncom osemdesiatych rokov sa začala prudko rozvíjať záujmová činnosť v oblasti výpočtovej techniky. Okresný dom pionierov a mládeže sa stal garantom organizovania predmetových, športových a estetických súťaží a olympiád. Prekážkou v ďalšom skvalitňovaní činnosti sa stali najmä priestorové otázky po tom, čo sme boli nútení opustiť priestory na Lipovej ulici (teraz patria hvezdárni) a dočasne preniesli činnosť do domu na Štefánikovej ulici (v súčasnosti patrí Saleziánom).

V roku 1990 sa zariadenie premenovalo na Okresný dom detí a mládeže. Ten nadviazal na najlepšie tradície svojho predchodcu a po odstránení ideologického balastu sa záujmová činnosť začala rozvíjať ešte intenzívnejšie. Impulzom sa stalo nasťahovanie sa do vlastných účelových priestorov na Námestí slobody. Všetky záujmové oddelenia, azda s výnimkou športového, získali na svoju činnosť podmienky, o akých sa dovtedy dalo iba snívať. Priestorové možnosti pedagógovia naplno využili. Okrem tradičných krúžkov vznikali nové (jazykový, dizajn), nové zariadenie na spestrenie svojej činnosti využívali učiteľky materských škôl, vychovávateľky školských klubov detí.

Od roku 1994 nesie zariadenie názov Centrum voľného času, od roku 1996 s prívlastkom DÚHA. Za celú existenciu zariadenia sa pri jeho kormidle vystriedali niekoľkí riaditelia: Ján Kolcun, Alexej Derňar, Michal Bajcura, Štefan Boronkaj, RNDr. Jozef Mandzák, PhDr. Peter Sopko, Mgr. Tomáš Zalai a od roku 1999 je riaditeľom PaedDr. Alexander Fecura.

V súčasnosti pracuje v Centre voľného času DÚHA v 58 záujmových útvarov, ktoré vedú 10 interní a 14 externí zamestnanci, 108 detí a mládeže. Práca v záujmových útvaroch má okrem napĺňania voľného času mladých ľudí za úlohu rozvíjať ich schopnosti a talent.

Členovia prezentujú výsledky svojej činnosti na verejnosti rôznymi formami. Máme víťazov okresných, krajských, celoslovenských i medzinárodných súťaží.

Okrem pravidelnej záujmovej činnosti organizuje CVČ jednorazové a cyklické podujatia rozmanitého charakteru. Niektoré podujatia získali u detí a ich rodičov takú obľubu, že sa organizujú tradične po niekoľko rokov. Do tejto oblasti patrí i práca s talentovanou mládežou, pre ktorú sú usporadúvané rôzne súťaže. CVČ je na základe poverenia Krajským školským úradom v Prešove organizátorom postupových súťaží Šaliansky Maťko, Európa v škole, Slávik Slovenska, Pytagoriáda a predmetových olympiád – matematickej, chemickej, anglického a nemeckého jazyka. Je spoluorganizátorom školských športových súťaží v šachu, stolnom tenise, cezpoľnom behu a streľbe zo vzduchovky.

Veľmi obľúbenou formou sa stáva trávenie voľného času spontánnou činnosťou. Je využívaná individuálne alebo skupinami účastníkov neorganizovane, podľa ich záujmu. Mesto Humenné pomohlo zriadiť v CVČ Klubovňu mladých, ktorá je vybavená stolovým futbalom, biliardom, stolným tenisom, počítačmi s pripojením na internet a domácim kinom.

Počas letných prázdnin CVČ každoročne organizuje mestský tábor a špecializované tábory, ktoré sú vyvrcholením celoročnej práce záujmových útvarov. Centrum voľného času DÚHA sa počas svojej existencie vyprofilovalo na inštitúciu, ktorá dokáže na profesionálnej úrovni zabezpečiť mladej generácii ponuku voľnočasových aktivít rôzneho charakteru.

V spolupráci s detskými a mládežníckymi organizáciami, fungujúcimi v treťom sektore sa chceme aj naďalej podieľať na formovaní zdravého vývinu mladých ľudí v našom meste a okolí.

zapísané dňa: 06.10.2006

« späť

Súvisiace články:

Záujmové útvary

Estetika, Spoločenské vedy a mládež, Technika, Telovýchova a šport,

viac…
zapísané dňa: 06.10.2006

Pozvánka programovať

viac…
zapísané dňa: 03.11.2006

Kontakty

viac…
zapísané dňa: 09.10.2006

« späť


Mapa stránok


Najčítanejšie


Kalendár

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

počet prístupov: 706294
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.