Samospráva mesta

PHaSR Mesta Humenné 2007 - 2013 » ?o je vlastne PHaSR mesta Humenné?

Tvorba tohto dokumentu vychádza zo zákona ?. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Projekt, ktorého cie?om bolo vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné, bol podporený prostredníctvom Opera?ného programu Základná infraštruktúra, Opatrenie 3.3 Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky v rámci predchádzajúceho programového obdobia. Projekt je spolufinancovaný Európskymi spolo?enstvami.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (PHSR) je v súlade s cie?mi Národného strategického referen?ného rámci Slovenskej republiky 2007 – 2013 a Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008 – 2015. Je základným východiskovým dokumentom taktiež pre získanie finan?ných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a národných zdrojov prostredníctvom rôznych nenávratných finan?ných príspevkov, dotácií a grantov. PHSR pre obdobie 2007 – 2013 s výh?adom do roku 2015, ktorého cie?om je splnenie strategickej vízie, sa zameriava na štyri oblasti rozvoja:

  1. vzdelávanie, kultúra a šport,
  2. zdravotnícka a sociálna starostlivos? a riešenie problematiky marginalizovaných skupín,
  3. podnikanie, investície, cestovných ruch a infraštruktúra,
  4. životné prostredie.

Obsahom PHSR je analýza sú?astného stavu, potenciálu a možnostiach rozvoja mesta v oblastiach, ktoré priamo ?i nepriamo súvisia s ?innos?ou samosprávy, SWOT analýza slabých a silných stránok, príležitostí a ohrození a návrh rozvojovej stratégie mesta prostredníctvom strategických zámerov, cie?ov a nástrojov a ich implementácie na základe navrhovaných opatrení.

PHSR treba chápa? skôr ako koncep?ný než analytický dokument. Jeho základom je jasné vymedzenie hlavných problémov, ktoré sú pre hospodársky a sociálny rozvoj daného územia spolo?né a vytý?enie opatrení, ktoré by mali prispie? k riešeniu týchto problémov. PHSR okrem úvodnej ?asti, v ktorej sú zadefinované dôvody vypracovania PHSR, metodika jeho tvorby, zdroje údajov a štruktúra dokumentu, obsahuje tri základné ?asti: Analytická ?as? (pozostáva zo situa?nej analýzy a analýzy SWOT), Strategická ?as? (pozostáva z formulovania vízie a strategických cie?ov) Implementa?ná ?as? (pozostáva z ak?ného plánu s ?asovým harmonogramom a návrhom finan?ného a organiza?ného zabezpe?enia).

Podkladmi pre spracovanie PHSR bolo vypracovanie Profilu mesta Humenné, ktorý obsahuje rôzne merate?né údaje a objektívne zistite?né fakty. ?alej dôležitým krokom bolo zadefinovanie pracovných skupín, tvorba náplne ich práce a príprava podkladov na základe ktorých sa tvorili SWOT analýzy pre jednotlivé oblasti a zadefinovanie rozvojovej stratégie. Taktiež pre tvorbu PHSR a jeho ak?ných plánov boli dôležité výsledky prieskumu postojov podnikate?ov mesta Humenné a prieskumu verejnej mienky a názorov ob?ianskej verejnosti mesta Humenné.

S vypracovaním PHSR mesta Humenné sa za?alo v júni 2007 a predpokladaný koniec projektu je júl 2008. Dôležitým mí?nikom projektu bolo schva?ovanie PHSR, na zasadnutí Mestského zastupite?stva d?a 25. 06. 2008, kde program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta bol schválený ako strategický rozvojový dokument mesta na obdobie rokov 2007 – 2013 s výh?adom do roku 2015.

zapísané dňa: 18.07.2008

« spä»


Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   Október   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

počet prístupov: 57161
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.