Samospráva mesta

PHaSR Mesta Humenné 2007 - 2013 » Čo je vlastne PHaSR mesta Humenné?

Tvorba tohto dokumentu vychádza zo zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Projekt, ktorého cieľom bolo vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné, bol podporený prostredníctvom Operačného programu Základná infraštruktúra, Opatrenie 3.3 Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky v rámci predchádzajúceho programového obdobia. Projekt je spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (PHSR) je v súlade s cieľmi Národného strategického referenčného rámci Slovenskej republiky 2007 – 2013 a Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008 – 2015. Je základným východiskovým dokumentom taktiež pre získanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a národných zdrojov prostredníctvom rôznych nenávratných finančných príspevkov, dotácií a grantov. PHSR pre obdobie 2007 – 2013 s výhľadom do roku 2015, ktorého cieľom je splnenie strategickej vízie, sa zameriava na štyri oblasti rozvoja:

  1. vzdelávanie, kultúra a šport,
  2. zdravotnícka a sociálna starostlivosť a riešenie problematiky marginalizovaných skupín,
  3. podnikanie, investície, cestovných ruch a infraštruktúra,
  4. životné prostredie.

Obsahom PHSR je analýza súčastného stavu, potenciálu a možnostiach rozvoja mesta v oblastiach, ktoré priamo či nepriamo súvisia s činnosťou samosprávy, SWOT analýza slabých a silných stránok, príležitostí a ohrození a návrh rozvojovej stratégie mesta prostredníctvom strategických zámerov, cieľov a nástrojov a ich implementácie na základe navrhovaných opatrení.

PHSR treba chápať skôr ako koncepčný než analytický dokument. Jeho základom je jasné vymedzenie hlavných problémov, ktoré sú pre hospodársky a sociálny rozvoj daného územia spoločné a vytýčenie opatrení, ktoré by mali prispieť k riešeniu týchto problémov. PHSR okrem úvodnej časti, v ktorej sú zadefinované dôvody vypracovania PHSR, metodika jeho tvorby, zdroje údajov a štruktúra dokumentu, obsahuje tri základné časti: Analytická časť (pozostáva zo situačnej analýzy a analýzy SWOT), Strategická časť (pozostáva z formulovania vízie a strategických cieľov) Implementačná časť (pozostáva z akčného plánu s časovým harmonogramom a návrhom finančného a organizačného zabezpečenia).

Podkladmi pre spracovanie PHSR bolo vypracovanie Profilu mesta Humenné, ktorý obsahuje rôzne merateľné údaje a objektívne zistiteľné fakty. Ďalej dôležitým krokom bolo zadefinovanie pracovných skupín, tvorba náplne ich práce a príprava podkladov na základe ktorých sa tvorili SWOT analýzy pre jednotlivé oblasti a zadefinovanie rozvojovej stratégie. Taktiež pre tvorbu PHSR a jeho akčných plánov boli dôležité výsledky prieskumu postojov podnikateľov mesta Humenné a prieskumu verejnej mienky a názorov občianskej verejnosti mesta Humenné.

S vypracovaním PHSR mesta Humenné sa začalo v júni 2007 a predpokladaný koniec projektu je júl 2008. Dôležitým míľnikom projektu bolo schvaľovanie PHSR, na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 25. 06. 2008, kde program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta bol schválený ako strategický rozvojový dokument mesta na obdobie rokov 2007 – 2013 s výhľadom do roku 2015.

zapísané dňa: 18.07.2008

« späť


Mapa stránok


Najčítanejšie


Kalendár

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

počet prístupov: 703772
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.