Samospráva mesta

Kontrola

Hlavný kontrolór *.doc

Hlavný kontrolór v zmysle § 18d zákona ?. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov najmä:

 • Vykonáva kontrolu zákonnosti, ú?innosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom a majetkovými právami mesta ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva pod?a osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov, finan?ných operácií, kontrolu vybavovania s?ažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta, vrátane právnych predpisov, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupite?stva, kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta a kontrolu plnenia ?alších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Uvedenú kontrolnú ?innos? vykonáva:

-- na mestskom úrade,

-- v rozpo?tových a príspevkových organizáciách zriadených mestom,

-- v právnických osobách, v ktorých má mesto majetkovú ú?as? a u iných osôb, ktoré nakladajú s majetkom mesta, alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

-- u osôb, ktorým boli poskytnuté z rozpo?tu mesta ú?elové dotácie alebo návratné finan?né výpomoci, ?i nenávratné finan?né výpomoci, pod?a osobitného predpisu, v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

 • Predkladá MsZ raz za šes? mesiacov návrh plánu kontrolnej ?innosti, ktorý musí by? najneskôr 15 dní pred prerokovaním v MsZ zverejnený spôsobom v meste obvyklým,
 • Vypracúva odborné stanoviská k návhru rozpo?tu a k návrhu závere?ného ú?tu mesta, pred jeho schválením v MsZ,
 • Predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo MsZ na jeho najbližšom zasadnutí,
 • Predkladá MsZ najmenej raz ro?ne správu o kontrolnej ?innosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 • Spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpo?tu, alebo zo štrukturálnych fondov EÚ,
 • Zú?as?uje sa na zasadnutiach MsZ a mestskej rady s hlasom poradným,
 • Vedie centrálnu evidenciu s?ažností a petícií a vybavuje s?ažnosti v zmysle zák. ?. 9/2010 Z.z. o s?ažnostiach v znení zmien a doplnkov:

  a) orgán verejnej správy je povinný prijíma? s?ažnosti,

  b) s?ažnos? môže s?ažovate? poda? v písomnej alebo ústnej forme,

  c) s?ažnos? sa vybavuje v zákonom sanovenej lehote do 30 dní, v odôvodnených prípadoch sa táto pred?žuje o ?alších 30 dní,

  d) pri prešetrovaní s?ažností sa vychádza hlavne z jej obsahu, bez zrete?a na to, kto ju podal a proti komu smeruje,

  e) o výsledku šetrenia s?ažnosti je s?ažovate? písomne informovaný v stanovenej lehote, s odôvodnením, ?i je s?ažnos? opodstatnená alebo neopodstatnená.

Zásady finan?nej kontroly na Mestskom úrade v Humennom

Správa o kontrolnej ?innosti HK a ÚHK za obdobie roka 2010

Správa o kontrolnej ?innosti HK a ÚHK za obdobie január až apríl 2010

Správa o kontrolnej ?innosti HK a ÚHK za III.štvr?rok 2009

Správa o kontrolnej ?innosti HK a ÚHK za I.polrok 2009

Správa o kontrolnej ?innosti HK a ÚHK za obdobie roka 2008

Správa o kontrolnej ?innosti HK a ÚHK za obdobie roka 2007

Správa o kontrolnej ?innosti HK a ÚHK za obdobie roka 2006

Informatívna správa o výsledkoch riešenia s?ažností, podnetov a petícií ob?anov za rok 2008

Informatívna správa o výsledkoch riešenia s?ažností, podnetov a petícií ob?anov za rok 2007

Informatívna správa o výsledkoch riešenia s?ažností, podnetov a petícií ob?anov za rok 2006

Plán kontrolnej ?innosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na II.polrok 2011

Plán kontrolnej ?innosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na I.polrok 2011

Plán kontrolnej ?innosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na II.polrok 2010

Plán kontrolnej ?innosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na I.polrok 2010

Plán kontrolnej ?innosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na II.polrok 2009

Plán kontrolnej ?innosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na I.polrok 2009

Plán kontrolnej ?innosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na II.polrok 2008

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Humenné k návrhu programového viacro?ného rozpo?tu mesta na rok 2010 a 2010–2012

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Humenné k návrhu programového viacro?ného rozpo?tu mesta na rok 2009 a 2010–2011

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Humenné k návrhu programového viacro?ného rozpo?tu mesta na rok 2008 a 2009–2010

zapísané dňa: 11.03.2009

« spä»


Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   November   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

počet prístupov: 58843
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.