Mesto a okolie

Tipy na výlety » NPR Humenský Sokol

NPR Humenský Sokol

Územie Humenského Sokola bolo vyhlásené za chránené územie ( štátnu prírodnú rezerváciu ) v roku 1980. V roku 1995 bolo na základe nového zákona NR SR ?íslo 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny prekategorizované na národnú prírodnú rezerváciu ( NPR ).

Rozprestiera sa na lesnej pôde v katastrálnych územiach obcí Humenné, Jasenov, Chlmec a Pti?ie. Jeho rozloha je 541,50 hektárov. Dôvodom pre vyhlásenie tohoto územia za chránené bola najmä pôvodnos? a druhová bohatos? jeho rastlinstva a živo?íšstva. Na relatívne malej ploche sa tu v?aka vápnitému horninovému podkladu a rôznosti pôdnych a mikroklimatických podmienok vytvorila celá mozaika prírodných spolo?enstiev, navzájom vyvážených s prostredím. Pod?a „zürišskomontpellierskej geobotanickej“ školy sa tu nachádzajú spolo?enstvá zväzov „bukové lesy vápnomilné“ a „dubové xerotermofilné ( sucho-teplomilné ) lesy submediteránne a skalné stepi“. Pod?a lesníckej typologickej školy prof. A. Zlatníka sa tu nachádza 6 lesných typov skupín – dubové bu?iny, bukové dúbravy a drie?ové dúbravy. Vedúcou drevinou je dub plstnatý.

Poslaním prírodných rezervácií a všetkých podobných chránených území s prísnou ochranou je zachova? zvyšky pôvodnej flóry a fauny pre študijné ú?ely a pre záchranu celého genofondu rastlín a živo?íchov.

Náu?ný chodník je typu „so sprievodcom“. Trasu tvorí uzavretý okruh o celkovej vodorovnej d?žke 3 km a šikmej – skuto?nej cca 3,5 km. Jeho najnižší bod je na vstupnej zastávke ?. 1 vo výške 190 m, ktorá sa nachádza na okraji lesného porastu oproti parkovisku pri hoteli na Podskalke, kde je podaná celková informácia o území NPR Humenský Sokol, jej ochranných podmienkach, ako aj o trase náu?ného chodníka a podmienkach jeho používania a najvyšší bod je na kóte ?ervená skala vo výške 447 m. Celkové prevýšenie je teda 257 m. Doba prehliadky chodníka trvá cca 2 – 3 hodiny.

Podmienky používania náu?ného chodníka:

 • neskracova? chodník a nepohybova? sa a nezdržiava? sa mimo neho,
 • nepoužíva? chodník v ?ase mokrého po?asia a za silného vetra,
 • neuvo??ova? skaly na svahu,
 • nevstupova? do hrebe?ovej ?asti v skupinách vä?ších ako 20 osôb

  Náu?ný chodník Humenský Sokol

Tematické zameranie: prírodovedný, ochranársky

Typ: so sprievodcom, textový, grafický, letný, zimný, okružný

 • Náro?nos?: stredne náro?ný
 • Prevýšenie: 257 m
 • Po?et zastávok: 10
 • D?žka trasy: 3,5 km
 • Chránené územie: NPR Humenský Sokol
 • Geomorfologický celok: Vihorlatské vrchy
 • Okres: Humenné

  Východisko – prístup: okraj lesného porastu oproti parkovisku pri hoteli Na Podskalke v blízkosti mesta Humenné

  Zaujímavosti náu?ného chodníka: drie?ové dubiny s dubom plstnatým, spolo?enstvá skalných stepí a vápencových skál (karbonátové zlepence)

zapísané dňa: 03.09.2006

« spä»


Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   Október   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

počet prístupov: 57161
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.