Kultúra

Kultúra v meste Humenné je zastúpená kinom, amfiteátrom, Vihorlatským múzeom, Vihorlatským osvetovým strediskom, Vihorlatskou knižnicou a stálou výstavou v galérii Oresta Dubaya. Služby kultúrneho charakteru ponúka aj Mestské kultúrne stredisko (ponúka kultúrno výchovnú ?innos?, kurzy, propaga?no – výtvarnú ?innos? pre potreby organizácií a na objednávky a prenájom priestorov) .

V Humennom sa taktiež nachádza aj sídlo Humenskej televízie. Sie? kultúrnych zariadení dop??ajú Vihorlatská hvezdáre?, stála expozícia ?udovej architektúry (skanzen). V sú?asnosti sa v meste každoro?ne organizuje devä? pravidelných kultúrnych podujatí, z ktorých najvýznamnejšie sú Humenská hudobná jar, každoro?ný jarmok a De? Múzeí.

Vznik kultúrnych zariadení na území mesta sa datuje do pä?desiatych rokov minulého storo?ia, z ktorých sa postupne vyprofilovali tri inštitúcie, ktoré majú ve?ký význam a vplyv pri rozvoji kultúrneho života a uspokojovania kultúrnych potrieb ob?anov mesta. Ide o Mestské kultúrne stredisko, Vihorlatské osvetové stredisko a Vihorlatskú knižnicu. Medzi ?alšie kultúrne inštitúcie, ktoré pôsobia na území mesta a zabezpe?ujú uspokojovanie kultúrnych potrieb obyvate?ov mesta patria: Vihorlatské múzeum, Základná umelecká škola, Vihorlatská hvezdáre?, Kino Fajn, Informa?né centrum mladých, Centrum vo?ného ?asu Dúha v Humennom, Humenská televízia HNTV, s.r.o. a znovu otvoreným Klubom mladých v priestoroch CV? Dúha. V týchto zariadeniach sa realizuje široká škála kultúrnych podujatí rozli?nej kvality a rozsahu.

V posledných rokoch sa však vyvíja aj nová oblas? organizovania kultúrneho života prostredníctvom ob?ianskych združení. Najdlhšiu históriu má ?innos? ob?ianskeho združenia „Krtkov?atá“, najširší záber má Klub priate?ov kultúry. Kultúrne podujatia organizujú aj Únia žien Slovenska, okresná organizácia Humenné, Múzejný klub, Jednota dôchodcov a ?alší.

Mesto Humenné žije plným kultúrnym životom. Pôsobia tu viaceré hudobné a folklórne súbory.

 • folklórne súbory
  • Kalina
  • Chemlon,
 • dychové orchestre
  • Vychod?áre,
  • Chemlon,
  • Humen?anka,
 • spevácke zbory
  • Spevácky zbor humenských u?ite?ov,
  • Spevácky zbor mesta Humenné,
  • detský spevácky súbor Nezábudka

  V meste sa pravidelne organizujú kultúrne podujatia, z ktorých najvä?šie sú:

 • Humenská hudobná jar,
 • Jesenný koncertný cyklus,
 • každoro?ný Humenský jarmok,
 • De? múzeí.

  Humenné je rodiskom známych osobností ako napr. Mikuláš Klim?ák – akademický maliar, Štefan Babjak – operný spevák, Peter Breiner – skladate?, klavirista.

zapísané dňa: 28.08.2006

Súvisiace články:

Mestské kultúrne stredisko

Mestské kultúrne stredisko je príspevková organizácia, ktorej zria?ovate?om je Mesto Humenné. Zaoberá sa týmito ?innos?ami:

viac…
zapísané dňa: 06.09.2006

Vihorlatská hvezdáre?

Okresná ?udová hvezdáre? v Humennom bola zriadená uznesením Rady ONV d?a 23. augusta 1952. I ke? tento dokument postráda stanovenie termínu zriadenia hvezdárne a astronomického krúžku v Humennom, táto bola zriadená s platnos?ou od 1. októbra 1952.

viac…
zapísané dňa: 06.09.2006

Vihorlatská knižnica

Vihorlatská knižnica
Námestie Slobody 50
066 80 Humenné

viac…
zapísané dňa: 06.09.2006

Vihorlatské múzeum

viac…
zapísané dňa: 28.08.2006

Vihorlatské osvetové stredisko

Vihorlatské osvetové stredisko

viac…
zapísané dňa: 06.09.2006

Humenská televízia

Humenská televízia, s.r.o. vysiela prostredníctvom TKR a jej vysielanie môžu sledova? obyvatelia v 10 000 domácnostiach v Humennom.

viac…
zapísané dňa: 06.09.2006

Informa?né centrum mladých - ICM

Hlavným cie?om je podpora , rozvoj a bezplatné poskytovanie informa?ných a poradenských služieb pre mladých ?udí. Spolupracuje s orgánmi štátnej správy, miestnej samosprávy, organizáciami a združeniami v Slovenskej republike pri tvorbe a realizácií mládežníckej politiky.

viac…
zapísané dňa: 28.08.2006

Kino

Kino, ktoré sídli v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Humennom.

viac…
zapísané dňa: 28.08.2006

Divadlo

Divadlo má v regióne dlhodobú a rozvinutú tradíciu, v rámci ktorej sa vy?lenilo divadlo dospelých, detské ?inoherné divadlo, bábkové divadlo, divadlo poézie, alternatívne divadelné formy s prvkami autorského divadla.

viac…
zapísané dňa: 28.08.2006

Spevácke zbory

Spevácke zbory mesta Humenné

viac…
zapísané dňa: 06.09.2006

Mestský dychový orchester Chemlon

viac…
zapísané dňa: 16.02.2007

Henumizmatik

viac…
zapísané dňa: 29.12.2010

Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   November   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

počet prístupov: 58737
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.