Kultúra

Vihorlatská knižnica » Najlepší nákup kníh za desa? rokov

Knižnica má by? miestom moderných technológií i miestom vzájomného stretávania sa ?udí a osobností, myslí si riadite? Vihorlatskej knižnice Mgr. Tomáš Le?o

Najlepší nákup kníh za ostatných desa? rokov

Aj ke? je Vihorlatská knižnica dobre známym miestom pre mnohých Humen?anov, nie všetci vedia, že je jedinou ú?elovou budovou knižnice v rámci Prešovského samosprávneho kraja s oblohou takmer dvetisíc štvorcových metrov, že metodicky pôsobí pre 104 knižníc v našom regióne. Že na svojom chrbte nesie neuverite?ných osem krížikov. Vôbec však nie je pokojnou starenkou. Skôr naopak. V ostatných rokoch chytila druhý dych. Mgr. Tomáš Le?o, riadite? Vihorlatskej knižnice v Humennom, upres?uje:

 • Povedal by som, že v ostatných piatich. V októbri 2002 prebral vedenie knižnice nový manažment s reálnym dlhom vyše 300-tisíc korún. Po následnej ekonomickej „o?iste“ prešla táto inštitúcia do roku 2003 bez neuhradených záväzkov.
 • Vytý?ili ste si mnoho úloh …
 • Rozdelil by som ich do dvoch oblastí. V prvom rade nielen m?a, ale aj všetkých pracovníkov knižnice iritovala zatekajúca strecha. Naše vytrvalé úsilie podporil Úrad Prešovského samosprávneho kraja, takže tento problém je dnes minulos?ou. Navyše sme už

z vlastných príjmov úplne vynovili foyer knižnice. Ešte dôležitejšia sa ukázala ekonomická stabilizácia organizácie. V tomto smere najú?innejšou pákou bol pre nás nárast vlastných príjmov, nová grantová politika a získanie stabilných sponzorov. Môžem s uspokojením skonštatova?, že dnes plne pokrývame náklady na prevádzku a energie a dokonca investujeme aj do rozvoja organizácie.

 • Najmä pre mladších ?itate?ov je zaujímavá elektronizácia knižnice. ?o všetko to znamená?
 • Zastarané a morálne opotrebované osobné po?íta?e sme nahradili trinástimi novými

s príslušným technologickým zariadením a to prevažne z vlastných príjmov. V rámci špecializovaných elektronických služieb poskytujeme najlacnejší internet v meste. V kraji sme tre?ou verejnou knižnicou, ktorá prešla na úplne nový knižni?no-informa?ný systém tretej generácie, tzv. Virtuu.

 • Spomenuli ste vlastné príjmy knižnice. ?o hovoria ?ísla?
 • ?ísla hovoria o jasnom náraste. Za spomínané obdobie ide o navýšenie vlastných príjmov až o 89,5 percent. Prevažnú ?as? týchto príjmov však musíme použi? na krytie výdavkov za energie. Manažment a odborní pracovníci knižnice v rámci grantov a sponzorstva získali navyše 956 595 korún.
 • Narastajú aj iné ?ísla – finan?né prostriedky na nákup kníh.
 • Áno, a to vidite?ne. V roku 2002 sme nakúpili knihy za 122-tisíc, v roku 2003 za 282-tisíc a o rok neskôr za 329-tisíc. V roku 2005 sme zrealizovali najlepší nákup kníh za ostatných sedem rokov – za 440 283 korún. Rok 2006 bol z h?adiska nákupu najlepším za posledných desa? rokov – nakúpili sme za neuverite?ných 563 000,– Sk. Do regálov Vihorlatskej knižnice tak pribudlo vyše 8 500 kníh a iných knižni?ných dokumentov.
 • Zastávate názor, že knižnica má by? miestom stretávania sa ?udí. Presadzujete ho aj organizovaním ob?úbených Rozhovorov s …
 • Na pôde knižnice vystúpili fotograf Tibor Huszár, spisovate? a cestovate? Boris Filan, historik Pavel Dvo?ák s manželkou, spisovate?ka a motiva?ná trénerka Edita Sipeky, spisovate?ka a spevá?ka Marcela Laiferová, fotograf a žurnalista Andrej Bán, spisovate? a enológ prof. Fedor Malík, filozof a angeológ RNDr. Emil Páleš a rad ?alších známych osobností. Najbližším hos?om by mal by? spisovate? a dramaturg, autor známeho románu Tisícro?ná v?ela Peter Jaroš.

Som presved?ený o tom, že moderná knižnica má by? miestom špi?kových technológií a takých služieb, ktoré reflektujú potreby ?itate?a 21. storo?ia. Predovšetkým ale musí by? miestom slobodného prístupu k informáciám, oázou pokoja , duchovnej o?isty a vzájomného stretávania sa ?udí a osobností, ktoré v dejinách nášho regiónu i Slovenska svojím prístupom tým ostatným vždy udávali správny smer.
Pripravila Jana Otriová

Viete, že … Ro?ne prejde bránami Vihorlatskej knižnice 51 158 ?itate?ov s denným priemerom návštevnosti 267 ?udí. V mesiacoch október – marec navštevuje a využíva denné služby knižnice až 380 ?itate?ov. V ponuke oddelení je 119 140 knižni?ných dokumentov, ro?ne sa zrealizuje 205 552 výpoži?iek a poskytne viac ako 7 000 bibliografických a faktografických informácií a rád.
Zdroj: Správa o hospodárení VK

zapísané dňa: 26.02.2007

« spä»


Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   Október   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

počet prístupov: 56803
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.