Kultúra

Vihorlatská hvezdáre?

Vihorlatská hvezdáre? – www.astrokolonica.sk – v Humennom – bola zriadená 1. októbra 1952 ako Okresná – výchovno-vzdelávacia ?innos?.

Je centralizovaná na hvezdáre? v Humennom, realizuje sa v prednáškovej sále s kapacitou 50 miest. Záujemci si môžu vypo?u? prednášky z oblasti slne?nej astronómie, hviezdnej astronómie, galaktickej astronómie, kozmonautiky a astronautiky, kozmológie a kozmogónie, planetárnej astronómie, medziplanetárnej hmoty a príbuzných prírodných vied.

Odborno-pozorovate?ské aktivity verejné pozorovania pre návštevníkov sa realizujú z terasy a kupoly hvezdárne. V odborných pozorovaniach je hvezdáre? zapojená do celosvetových programov a projektov pozorovaní aktivity slne?nej fotosféry, pozorovaní zákrytov hviezd Mesiacom, zákrytov hviezd planétkami, pozorovaní zákrytových a fyzikálnych premenných hviezd, pozorovaní meteorov, komét a astrofotografií.

Medzi tradi?né akcie hvezdárne patria:
  • Medzinárodný de? astronómie a s ním spojený Týžde? otvorených dverí
  • Vedomostná sú?až „?o vieš o hviezdach“ pre všetky stupne škôl
  • Výtvarná sú?až „Vesmír o?ami detí“
  • Variable – pozorovate?ské praktikum na pozorovanie premenných hviezd
  • Perzeidy – pozorovate?ské praktikum na pozorovanie meteorov
  • Astropraktiká – zácvi?né praktiká pre nových pozorovate?ov
  • Astronomické krúžky s cyklickou formou vzdelávania

?udová hvezdáre? prvého typu s krajskou pôsobnos?ou v okresoch Humenné, Snina, Medzilaborce Stropkov, Vranov nad Top?ou, Se?ovce, Trebišov a Michalovce. Pozorovate??a hvezdárne /kupola/ bola do užívania odovzdaná 24. septembra 1975.

V sú?asnosti patrí medzi najaktívnejšie astronomické zariadenia na Slovensku, ako v rámci výchovno-vzdelávacej ?innosti, tak i v odborno-pozorovate?ských aktivitách.

50 ROKOV ASTRONÓMIE V HUMENNOM

Okresná ?udová hvezdáre? v Humennom bola zriadená uznesením Rady ONV ?íslo 217/52 zo d?a 23. augusta 1952. I ke? tento dokument postráda stanovenie termínu zriadenia hvezdárne a astronomického krúžku v Humennom, táto bola zriadená s platnos?ou od 1. októbra 1952.

Na konferencii astronomických pracovníkov 6. – 7. decembra 1952 v Radhošti bolo rozhodnuté, aby ?udová hvezdáre? v Humennom bola vybavená ako hvezdáre? prvého typu, t.j. s krajskou pôsobnos?ou v okresoch Humennom, Snina, Medzilaborce, Stropkov, Vranov nad Top?ou, Se?ovce, Trebišov, Michalovce, pretože bola jednou u prvých slovenských hvezdární.

Nová hvezdáre? za?ala ?innos? so skromným vybavením. Bol zapoži?aný astronomický ?alekoh?ad typu Cassegrain s priemerom hlavného zrkadla 25 cm. ?alej hvezdáre? vlastnila malý h?ada? komét a nástennú mapu hviezdnej oblohy.

Vedením hvezdárne bol poverený Ján O?enáš, pracovník ONV v Humennom. Túto funkciu za?al vykonáva? ako dobrovo?ný pracovník popri svojom zamestnaní a až v roku 1955 bol menovaný prvým riadite?om Hvezdárne v Humennom.

Rada ONV na základe predloženého materiálu schválila, aby na budove ONV bola postavená kupola. V roku 1958 bola ukon?ená prístavba na streche budovy a odovzdaná do užívania v podobe, ako ju poznáme dnes. Konštrukcia kopuly bola dodaná do Humenného 18. novembra 1959 a vo februári 1960 OSP v Humennom po svojpomocnom osadení konštrukcie pokryl kopulu plechom. Avšak kopula mala také závady, že sa nedala používa?.

Po ro?nej prestávke 1. júla 1961 prichádza do funkcie riadite?a ?udovej hvezdárne v Humennom Koloman Berenyi. Svoju prácu zameral na organizáciu a obnovu astronomických krúžkov na školách okresu. Získaval lektorov, demonštrátorov a dobrovo?ných spolupracovníkov. Organizoval školenia pre vedúcich astronomických krúžkov, prednášal astronómiu na školách, organizoval verejné astronomické pozorovania na hvezdárni i mimo nej. Širokej verejnosti bol ve?mi známy „putovaním“ po sídliskách mesta s prenosnými ?alekoh?admi.

Pretrvávajúce problémy s nadstavbou na budove ONV, ktorá bola ú?elovo postavená pre ?innos? hvezdárne, ale po reorganizácii okresov pridelená do užívania iným organizáciam zna?ne prispela k takto obmedzenej ?innosti hvezdárne.

V roku 1974 pán Berenyi odchádza do dôchodku. Na funkciu riadite?a od 1.8.1974 bol menovaný Mgr. Michal Havri?ák a ten za?ína novú etapu vývoja hvezdárne. Hlavné úsilie v za?iatkoch svojej práce venoval dokon?eniu kopuly, montáži ?alekoh?adov, obnoveniu a rozšíreniu krúžkovej ?innosti v okrese. Snaha o sprístupnenie kopuly a montáž ?alekoh?adov bola korunovaná úspechom 24.septembra 1975 slávnostným otvorením kupoly.

Sídlo hvezdárne sa neustále menilo. V rokoch 1974 – 1978 pracuje v náhradných priestoroch v kaštieli, od roku 1978 do roku 1986 hvezdáre? je umiestnená v kostolnom areáli v bývalom kláštore, v roku 1987 je presunutá do provizórnych priestorov na námestí Slobody.

Z týchto priestorov sa v máji 1992 s?ahuje do pôvodných pre hvezdáre? postavených priestorov pod kopulu, kde je do dnešných dní. .

V roku 1975 po sprevádzkovaní kupoly a ?alekoh?adov Cassegrain 250 mm a refraktora Zeiss 80, je hvezdáre? sprístupnená širokej verejnosti a hlavne organizovaným návštevám a krúžkom. Rozširuje sa základ?a dobrovo?ných spolupracovníkov hvezdárne z radov mládeže. Už v roku 1975 v spolupráci s Prešovskou hvezdár?ou sa organizuje 1. Meteorická expedícia na Sninských rybníkoch. V roku 1976 je kone?ne po?et pracovníkov hvezdárne rozšírený o ekonómku ?ubomíru Štofovú a odborného pracovníka Michala Maturkani?a. V odbornej ?innosti sa prevádzajú pozorovania slne?nej atmosféry a expedi?né pozorovanie meteorov.

Hvezdáre? je v týchto programoch napojená na celoslovenskú sie?. Hlavné zameranie je popularizácia astronómie a metodická pomoc krúžkom. Hvezdáre? sa postupne vybavuje audiovizuálnou technikou, nábytkom, pomôckami a h?adá nových vedúcich astronomických krúžkov, pre ktorých usporiada školenia a semináre.

V roku 1979 sa pracovníci hvezdárne zapojili do celosvetovej vedeckej akcie – Rok slne?ného maxima. Po?as 19 mesiacov dvaja pracovníci hvezdárne zabezpe?ovali fotografickú dokumentáciu aktívnych oblastí Slnka 21. slne?ného cyklu. Špeciálna astrokomora bola navrhnutá pracovníkmi hvezdárne. V roku 1982 je prijatý ?alší odborný pracovník hvezdárne Jána Latta. Na hvezdárni pracoval do roku 1986.

V roku 1986 nastal výrazný posun v odbornej ?innosti hvezdárne iniciovaný novým pracovníkom hvezdárne RNDr. Igorom Kudzejom, SCc., ktorý nastúpil na hvezdáre? 1. 4. 1986. Je špecialistom v oblasti premenných hviezd, absolventom katedry astronómie Odeskej štátnej univerzity v Odese. Už v tomto roku bolo vybrané miesto pre externé pozorovacie stredisko a za?ína sa na výstavbe vysunutej pozorovate?ne na Kolonickom sedle. Výstavba prebieha svojpomocne, za pomoci ?lenov miestnej organizácie Slovenského zväzu astronómov amatérov v Humennom a rodinných príslušníkov pracovníkov hvezdárne. Tu má na výstavbe pozorovate?ne s odsuvnou strechou najvä?šiu zásluhu pán Kudzej Michal.

Na astronomickú pozorovate??u na Kolonickom sedle sa postupne presúva ?ažisko odbornej práce hvezdárne, za?ínajú sa tu poriada? expedície na pozorovanie premenných hviezd a meteorov a zácvi?né astropraktiká.

V roku 1987 bola podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Astronomickým observatóriom v Odese a Hvezdár?ou v Humennom v rámci ktorej je inštalovaná v pozorovate?ni s odsuvnou strechou paralaktická montáž s krokovými motormi. v rokoch 1985 – 1986 sa pracovníci hvezdárne úspešne zapojili do celosvetového vedeckého programu Medzinárodné pozorovanie kométy Haley. Odborné pozorovanie sa realizovali v oblasti odhadov jasnosti kométy, kresieb a fotografickej dokumentácie ve?koškálových javov jadra kométy.

Už v roku 1984 je Stavprojektom Prešov spracovaná projektová štúdia výstavby Hvezdárne a planetária ako rekonštrukcia a prístavba bývalej budovy ODPaM na Lipovej ulici, namiesto štúdie na Hôrke v Jasenove, kde chýbali prostriedky na vybudovanie sie?ovej prípojky. Po zna?ných prie?ahoch sa nakoniec vo februári 1988 za?alo s búracími prácami a výstavbou Hvezdárne a planetária. Bola postavená hrubá stavba a nádejný postup bol zastavený uplatnením reštitu?ného zákona v novembri 1990. Stavba bola pozastavená a za?al sa zložitý súdny spor, o ktorom nikto netušil , že bude trva? dlhých 10 rokov.

Paralelne so zmenami spolo?nosti prechádzala transformáciami aj hvezdáre?. Z h?adiska zmien právom môžeme hovori? o zmenách kladných, ktoré priviedli k stabilizácii postavenia hvezdárne v kultúrnom a spolo?enskom živote nielen v regióne, ale aj v rámci Slovenska.

Sú?as?ou práce hvezdárne sú každoro?ne poriadané vedomostné sú?aže ?o vieš o hviezdach, výtvarné sú?aže Vesmír o?ami deti, celoslovenský seminár Ziro, pozorovate?ské expedície Variable a Perzeidy a stále narastajúci po?et astropraktík . Okrem tradi?ného pozorovania Slnka , sa hvezdáre? zapája do medzinárodných pozorovate?ských programov v rámci pozorovania premenných hviezd.

Sú?as?ou odbornej ?innosti sú aj pozorovania zákrytov hviezd Mesiacom. 9. júna 1995 sa rozširuje oddelenie odborných pracovníkov o p. Jána Ondruša. V rámci výchovy mladých pozorovate?ov premenných hviezd stále významnejšie napomáha Astroklub pri Gymnáziu v Snine.

Uvedené úspechy v pozorovate?skej oblasti a vynikajúce astroklimatické podmienky sú nesporne faktorom, ktorý napomohol pri schválení výstavby Astronomického observatória na Kolonickom sedle v roku 1997. Po odchode p. Havri?áka do dôchodku 31.12.1998, je od 1. januára 1999,vo funkcii riadite?a hvezdárne RNDr. Igor Kudzej, CSc.

Rok 1999 je pre hvezdáre? v znamení troch významných udalostí. Je to predovšetkým ?iasto?né zatmenie Slnka 11.8.1999, ktoré sledovalo stovky záujemcov v kupole a na námestí v Humennom a na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle.

Druhou významnou udalos?ou bolo uvedenie do prevádzky novej budovy Astronomického observatória na Kolonickom sedle. 19.10.1999, ?ím sa odštartovala nová etapa využívania observatória a objavili sa nové horizonty odbornej práce.

Tre?ou významnou udalos?ou bol podpis zmluvy o vzájomnej spolupráci a pomoci medzi Astronomickým observatóriom v Odese a Vihorlatskou hvezdár?ou v Humennom, v rámci ktorej bol dohodnutý presun ve?kého ?alekoh?adu s priemerom hlavného zrkadla 1 m z Odesy na observatórium na Kolonici. Koncom roku 1999 bola hvezdáre? rozšírená o Chránenú diel?u a na polovi?ný úväzok bol prijatý údržbár Juraj Jesenský. V roku 2000 sa za?alo s plnením zmluvy s Odesou. V dvoch etapách boli prevezené všetky ?asti ?alekoh?adu, vrátane hlavného zrkadla. V tomto roku bola podpísaná Zmluva o spoluprácu so Združením technických škôl v po?skom Sanoku, bola založená tradícia Astronomických dní v Humennom a Sanoku. V tomto roku sa podarilo uzavrie? reštitu?ný spor v prospech hvezdárne, ?ím sa uvo?nila hlavná prekážka k dostavbe Planetária.

Bola vytvorená koncepcia medzinárodného Astronomického eduka?ného centra / MAEC/ ako jedine?ného strediská pre výuku a propagáciu astronómie v Karpatskom Euroregióne. V roku 2000 je do funkcie správcu budovy na AO Kolonica prijatý p. František Podhora. V roku 2001 prebieha postupná repasácia a montáž ?asti ve?kého ?alekoh?adu odborníkmi z Odesy. Je zmontovaná mechanika a elektronika. Sú vykonané všetky prípravy na uloženie hlavného zrkadla do tubusu. Je vytvorená a postupne realizovaná koncepcia AO na polyfunk?né vedecké pracovisko s jeho rozšírením na meteorológiu, seizmiku a neutrónovú fyziku.

Materiál spracoval RNDr. Igor Kudzej, CSc.

zapísané dňa: 06.09.2006

« spä»


Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   November   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

počet prístupov: 58606
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.