Šport

SRaŠZ

Správa rekrea?ných a športových zariadení /?alej len SRaŠZ/ Humenné je organizáciou, ktorú zriadilo mesto Humenné Zria?ovacou listinou, schválenou v mestskom zastupite?stve.

Dátumom zriadenia je 1. jún 1991, na dobu neur?itú.

Štatutárnym orgánom je riadite? príspevkovej organizácie.

Sídlom organizácie je Humenné, Štefánikova ul., zimný štadión.

Predmetom hlavnej ?innosti organizácie je vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj materiálno-technickej základne športových a rekrea?ných služieb.

SRaŠZ Humenné je svojim rozpo?tom napojená na rozpo?et mesta, ktoré garantuje a kontroluje jej ?innos?. Organizácia hospodári samostatne pod?a svojho schváleného rozpo?tu nákladov a výnosov a vo vlastnom mene nadobúda práva zaväzova? sa.

SRaŠZ Humenné môže vykonáva? podnikate?skú ?innos? v rozsahu povolenom zria?ovate?om, t.j. mestom Humenné za podmienok ustanovených zákonom ?. 523/2004 Z.z. o rozpo?tových pravidlách verejnej správy.

Prevádzka vybraných športových zariadení v Humennom – platené služby:

 • krytá plaváre?
 • letné kúpalisko
 • zimný štadión
 • mestská športová hala
 • poži?ov?a lyžiarskeho výstroja a ski – servis
 • poži?ov?a malých plavidiel a poži?ov?a športových potrieb a RO Laborec
 • prenájom nebytových priestorov
 • doplnkový predaj propaga?no-informa?ných materiálov a pamätných predmetov
 • reklama a propagácia
 • dopravné služby

Neplatené služby:

 • údržba detských ihrísk a pieskovísk na území mesta
 • údržba a oprava oddychových priestorov
 • výroba zariadení drobnej vybavenosti ihrísk a verejných priestranstiev
 • správa, prevádzka, údržba, opravy futbalového areálu
 • propaga?no-informa?né služby v rámci mesta Humenné a okolia
 • organizovanie a zabezpe?enie športových podujatí
 • propagácia športových zariadení a športovej ?innosti

Slobodný prístup k infomráciám

Hodnotenie plnenia rozpo?tu – SRaŠZ Humenné

Rozpo?et SRaŠZ Humenné na rok 2011

Cenník poskytovaných služieb platný od 01. 04. 2010

zapísané dňa: 01.10.2007

« spä»

Súvisiace články:

Zmluvy 2011

viac…
zapísané dňa: 10.01.2011

Faktúry 2011

viac…
zapísané dňa: 10.01.2011

Objednávky 2011

viac…
zapísané dňa: 10.01.2011

« spä»


Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   November   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

počet prístupov: 58740
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.