Samospráva mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Návrhy pripravovaných všeobecne záväzných nariadení mesta

Názov Zverejnenie Schvaľovanie Pripomienky
Doplnok č.2 k VZN 96/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné 12.08.2011 30.8.2011 22.8.2011

Zoznam účinných všeobecne záväzných nariadení mesta

Číslo Názov všeobecne záväzného nariadenia Dátum účinnosti
19/1995 Všeobecne záväzné nariadenie o povoľovaní a vykonávaní výkopových prác na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v meste Humenné .doc 15.06.1995
21/1995 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch .doc 15.10.1995
Zmena 14.01.1996
Doplnok č. 1 15.07.1996
Doplnok č. 2 15.07.1996
Doplnok č. 3 02.01.1997
Doplnok č. 4 .doc 01.08.1997
Doplnok č. 5 18.05.1998
Doplnok č. 6 18.05.1998
Zmena 11.07.1998
Zmena 14.09.1998
Zmena 15.03.2000
25/1996 Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu sídelného útvaru Humenné .pdf 15.05.1996
Zmena č. 8 – VZN č. 90/2006 .doc 05.12.2006
Zmena č. 9 – VZN č. 98/2008 .doc 30.11.2008
26/1996 Všeobecne záväzné nariadenie o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou.doc 15.07.1996
29/1996 Všeobecne záväzné nariadenie o vylepovaní informačných a propagačných materiálov, plagátov a úradných oznamov v meste Humenné .doc 02.01.1997
Doplnok č. 1 15.05.2005
42/1999 Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Sídlisko pod Sokolejom .doc 19.05.1999
Zmena č. 1 .pdf 01.10.2001
Zmena č. 2 .pdf 16.01.2002
Zmena č. 3 – VZN č. 79/2004 .doc 04.12.2004
53/2000 Požiarny poriadok mesta Humenné .doc 20.04.2000
54/2000 Všeobecne záväzné nariadenie o verejných kultúrnych podujatiach na území mesta Humenné .doc 01.08.2000
Doplnok č. 1 .doc 04.01.2006
56/2001 Zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva .doc 15.03.2001
60/2001 Všeobecne záväzné nariadenie o prevádzkovom poriadku pešej zóny v meste Humenné .doc 15.11.2001
63/2002 Všeobecne záväzné nariadenie o predaji a používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Humenné .doc 01.06.2002
65/2002 Všeobecne záväzné nariadenie o tvorbe, údržbe a ochrane zelene v meste Humenné .doc 12.07.2002
66/2002 Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach nakladania s bytmi na území mesta Humenné .doc 15.07.2002
Doplnok č. 1 08.07.2005
Doplnok č. 2 15.03.2007
Doplnok č. 3.pdf 15.06.2011
67/2002 Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane ( úplné znenie ) .doc 10.09.2002
Doplnok č. 1.doc 15.05.2004
70/2002 Všeobecne záväzné nariadenie o chove psov na území mesta Humenné .doc 15.11.2002
Doplnok č. 1 .doc 15.07.2003
Doplnok č. 2 .doc 10.03.2005
71/2003 Všeobecne záväzné nariadenie o školských obvodoch na území mesta Humenné (úplné znenie) .doc 11.03.2003
Doplnok č. 1 15.07.2004
Doplnok č. 2 09.09.2004
Doplnok č. 3 .doc 19.12.2004
Doplnok č. 4 01.01.2005
72/2003 Program udržiavania pracovných návykov evidovaných nezamestnaných občanov formou vykonávania menších obecných služieb organizovaných obcou .doc 25.04.2003
77/2003 Všeobecne záväzné nariadenie o státí, parkovaní a odťahovaní motorových vozidiel a odstraňovaní vrakov na pozemných komunikáciách, parkoviskách a verejných priestranstvách na území mesta Humenné .doc 14.11.2003
Doplnok č. 1 21.07.2008
78/2004 Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvov nových ulíc v meste Humenné .doc 15.07.2004
82/2005 Všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Humenné .doc 10.03.2005
83/2005 Všeobecne záväzné nariadenie o udeľovaní verejných ocenení mesta Humenné .doc Návrh na ocenenie .doc 10.03.2005
84/2005 Všeobecne záväzné nariadenie č. 84/2005 o vykonávaní pravidelnej hromadnej deratizácie na území mesta Humenné .doc 08.07.2005
85/2005 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o verejnom poriadku na území mesta .doc 15.11.2005
86/2005 Všeobecne záväzné nariadenie o chove a držaní hospodárskych zvierat v meste Humenné .doc 12.01.2006
87/2006 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č. 87/2006 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately .doc 15.05.2006
88/2006 Všeobecne záväzné nariadenie o povoľovaní a umiestňovaní drobných stavieb, povoľovaní stavebných úprav a udržiavacích prác na území mesta Humenné .doc 20.11.2006
89/2006 Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Humenné (úplné znenie) .doc 20.11.2006
Doplnok č. 1.doc 13.10.2010
92/2008 Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné.doc 07.03.2008
93/2008 Všeobecne záväzné nariadenie o Parku pri kaštieli v Humennom.doc 15.05.2008
94/2008 Všeobecne záväzné nariadenie č. 94/2008 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach.doc 01.08.2008
95/2008 Všeobecne záväzné nariadenie č. 95/2008 – Trhový poriadok, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov na trhovom mieste – zeleninové trhovisko, Ulica Ševčenkova, Humenné.doc 01.08.2008
96/2008 Všeobecne záväzné nariadenie o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné.doc 01.09.2008
Doplnok č. 1.pdf 01.01.2010
97/2008 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č.97/2008 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi.doc 15.11.2008
99/2008 Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.doc – úplné znenie 01.01.2010
Doplnok č. 1.doc 01.01.2010
100/2009 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č.100/2009 o opatrovateľskej službe.doc 26.06.2009
101/2009 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č.101/2009 o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na osobnú prepravu na území mesta Humenné.doc 20.11.2009
102/2009 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č.102/2009 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné.doc 01.01.2010
103/2009 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č.103/2009 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Humenné a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.doc 01.01.2010
104/2010 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov pre základné umelecké školy, materské školy a školské zariadenia na rok 2010.doc 11.03.2010
Príloha č. 1.xls 11.03.2010
105/2010 Zásady postupu pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Humenné.pdf 10.07.2010
Príloha .pdf .doc 10.07.2010
106/2010 Štatút mesta Humenné.doc 15.10.2010
107/2010 Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní prepravnej služby.doc 15.10.2010
108/2011 Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné na rok 2011.doc 15.03.2011
Príloha č. 1.xls 15.03.2011
109/2011 Prevádzkový poriadok pohrebníctva mesta Humenné.doc 15.06.2011
110/2011 Trhový poriadok, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov na trhovom mieste – TRŽNICA – obchodné centrum na Družstevnej ulici č.36 v Humennom“.doc 15.06.2011

Do všeobecne záväzných nariadení je možné nahliadnuť v úradných hodinách na MsÚ v Humennom, II. poschodie, č.dverí 215.

zapísané dňa: 16.10.2006

« späť


Mapa stránok


Najčítanejšie


Kalendár

  «   Apríl   »  
  «   2022   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

počet prístupov: 705625
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.