Samospráva mesta

Mestská Polícia

alt: Policia znak

Spôsob zriadenia Mestskej polície mesta Humenné (MsP).

Poriadkový útvar Mestskej polície mesta Humenné je zriadený v zmysle § 19 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v súlade s § 2 ods. 2 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polície a to všeobecne záväzným nariadením mesta Humenné č. 11/1991 o mestskej polícii zo dňa 05.04.1991.

Úlohy, organizácia, povinnosti a oprávnenia Mestskej polície mesta Humenné (pozri zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona č. 250/1994 Z.z. a zákona č. 319/1999 Z.z..; ďalej pozri VZN č. 11 o mestskej polícii a Organizačný poriadok mestskej polície – poriadkového útvaru mesta Humenné):

Pôsobnosť poriadkového útvaru Mestskej polície mesta Humenné: (podľa § 2 zákona SNR č. 564/1991 Zb o obecnej polícii)

 • úlohy obecnej polície podľa zákona o obecnej polícii plní v obciach, ktoré sú mestami, mestská polícia;
 • mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta;
 • mestskú políciu zriaďuje a zrušuje mesto všeobecne záväzným nariadením;
 • náčelníka mestskej polície na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.

Základné úlohy Mestskej polície (podľa § 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. obecnej polícii):

 • zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia;
 • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením zničením, stratou, alebo pred zneužitím, i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany);
 • dbá o ochranu životného prostredia v meste;
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a iných verejne prístupných miestach;
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora;
 • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami, alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon;
 • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta;
 • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.

Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

Poriadkový útvar Mestskej polície mesta Humenné patrí do úseku primátora.

Mesto Humenné

 • Kontakt:
  • Mestská polícia
  • Ul. Štefánikova 15
  • 066 01 Humenné
 • tel.: 057/7752101
 • fax.: 057/7783330
 • nepretržite
 • linka tiesňového volania: 159
 • nepretržite
 • e-mail: msp@humenne.sk

Poverený riadením MsP: Vladimír Kocan

zapísané dňa: 14.09.2006

« späť


Mapa stránok


Najčítanejšie


Kalendár

  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

počet prístupov: 708147
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.