História

Mesto » Historický vývoj mesta

Historický vývoj mesta

Mesto Humenné vzniklo zo starej slovanskej osady pri rieke Laborec, o ktorej prvá písomná zmienka pochádza z r. 1317. Ďalšia história mesta je nerozlučne spätá s viac ako 350-ročnou érou Drugethovcov, následne Csákyovcov a Andrássyovcov. Kráľ Matej Korvín v 15.stor. udeľuje mestu výsady potvrdené pečaťou a erbom. Okolo r. 1610 vzniká na mieste pôvodného stredovekého hradu renesančný kaštieľ, ktorý je obklopený parkom so vzácnymi pamiatkovo chránenými stromami.

Pre samotný rozvoj súčasnej štruktúry mesta má rozhodujúci význam posledných 150 rokov.

Začiatkom 19.stor. už badať oživenie novej výstavby súkromných domov na základe vyčlenenia stavebných pozemkov (r.1837). Takto vznikajú ulice : Hrnčiarska, Lipová a Kúpeľná (Štefánikova) a nová zástavba na okraji mesta. S rozvojom mesta je spojený aj nárast počtu obyvateľstva a potreba vyšších škôl (meštianska škola-1876, drevárska odborná škola-1877 a obchodná akadémia-1875). Po Rakúsko-Maďarskom vyrovnaní nastáva rozvoj železničnej dopravy – trasa Viedeň – Budapešť – Przemysel (úsek Michaľany – Humenné 1871, Humenné – Medzilaborce – Palota 1873).

Začiatkom 20. stor. dochádza i k riešeniu technickej infraštruktúry mesta – 1906 – výstavba vodovodu, kanalizácie a chodníkov. Následne r.1907 prebehla elektrifikácia pouličného osvetlenia a napojenie na elektrickú sieť.

V tomto období dochádza i k rozvoju výroby a služieb. V r.1903 založil A. Schimek prevádzkareň na spracovanie mlieka. V ďalšom roku sa začalo s výstavbou závodu na výrobu tehál a škridiel (150 zamestnancov). V novembri 1908 bola založená nemocenská poisťovňa. K tomuto roku sa viaže dobudovanie želez. trate Humenné – Stakčín. V r. 1914 bola založená Hospodárska banka úč. spol. Humenné (prvý peňažný ústav). Potom nasledovalo obdobie úpadku (I. svet. vojna).

Následný rozvoj začal v 30-tych rokoch – výstavba viacerých verejných budov : okresného úradu, obecného domu, okresnej nemocenskej poisťovne, štátnej ľudovej školy. V r. 1936–40 bol realizovaný projekt výstavby novej nemocnice.

Posledné obdobie dejín mesta začína 26.11.1944 oslobodením mesta. Hospodárska činnosť ožíva najmä v období riadenej industrializácie výstavbou viacerých podnikov – Kapron (Chemlon) r.1956–59 (až 6 tis. pracovníkov), stavebníctvo – Chemkostav r.1952, Okresný stavebný podnik r.1960, Agrostav a Lesostav. S rozvojom spomínaných podnikov dochádza aj k rozvoju potravinárstva (mliekárne, mäsopriemysel, Hydinárske závody, Pekárne a cukrárne). Priemyselnú štruktúru dotvárajú odevné závody Zekon, Chirana, Okresný priemyselný podnik a ČSAD.

V meste sa rozvíja aj stredné školstvo všeobecné a hlavne odborné (gymnázium, SEŠ, SPŠ chemická, Zdravotná škola a tri stredné učilištia).

Rozvoj zaznamenalo i zdravotníctvo. Okrem rozšírenia nemocnice pribudla Liečebňa pľúcnych a respiračných chorôb, nová poliklinika a Liečebňa dlhodobo chorých.

Po r. 1993 je už badateľný aj rozvoj podnikateľskej sféry a bankového sektora.

Vzťah mesta k širšiemu regiónu a Slovenskej republike

Mesto Humenné je prirodzeným centrom regiónu Horný Zemplín, ktorého poloha je z hľadiska Slovenskej republiky periférna (SV prihraničná oblasť s Poľskom a Ukrajinou) a v niektorých aspektoch i marginálna. Vzhľadom na počet obyvateľov mesta (vyše 35 tis.) sú najbližšie porovnateľné mestá, s výnimkou mesta Michalovce, vzdialené viac ako 70 km každým smerom. Význam mesta Humenné pre okolie je preto značný, čo len znásobuje prítomnosť všetkých dôležitých inštitúcií správy štátu, inštitúcie v oblasti kultúry, školstva, zdravotníctva, cestovného ruchu. V meste je rozvinutý priemysel, stavebníctvo, energetika, vodné hospodárstvo, telekomunikácie, doprava a ďalší ekonomický a ľudský potenciál.

Na území mesta sa stretávajú dve prirodzené rozvojové osi Zemplínskeho regiónu, ktoré pri aktivizácii cestovného ruchu a medzinárodného obchodu nadobúdajú nadradený charakter :

  • západo – východná rozvojová os : Prešov – Vranov n. Topľou – Humenné – Ubľa – Ukrajina
  • severo – južná rozvojová os : Poľská republika – Medzilaborce – Humenné – Michalovce – Trebišov – Slovenské Nové Mesto – Maďarská Republika

    Tieto základné rozvojové osi s ohľadom na očakávaný nárast medzinárodného obchodu a cestovného ruchu budú v nových ekonomických podmienkach plniť funkciu dopravno – obslužnú a možno tu očakávať výrazný vzostup investícií v obchodno – obslužnej sfére, doprave a inžiniersko – technologickom vybavení.

    Mesto Humenné spolu s Vranovom a Michalovcami vytvára sídelné ťažisko regiónu Zemplín. Sídelné a ekonomické, komunikačné i spoločenské vzťahy mesto predurčujú aj za ťažisko gravitácie obyvateľstva, ekonomických väzieb i zamestnanosti, s obvodnými centrami Sninou a Medzilaborcami.

    Z hľadiska vybavenosti zariadeniami občianskej vybavenosti (ich štruktúrou – index centrality Wc a množstvom – celkový počet týchto zariadení) má mesto Humenné v rámci regiónu Zemplín silné postavenie.

Zdroj: MsÚ Humenné

zapísané dňa: 04.09.2006

« späť


Mapa stránok


Najčítanejšie


Kalendár

  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

počet prístupov: 704250
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.