Novinky na stránke

?alšie zasadnutia Výskumnej skupiny v rámci projektu SMEK II

alt: Logo EU ERDF alt: Logo PL SK

V termíne 11. –13. 09. 2011 sa uskuto?nili ?alšie dve stretnutia ?lenov tzv. Výskumnej skupiny pozostávajúcich so zástupcov po?ských a slovenských miest a inštitúcii v rámci realizácie spolo?ného projektu „Inovatívna platforma spolupráce Siete Miest Karpatského Euroregiónu – SMEK II“ Cie?om stretnutí je pripravi? Metodológiu procesov spolupráce a zárove? zefektívni? realizovanie projektov medzi po?skými a slovenskými partnermi.Sú?as?ou stretnutí boli aj osobné rozhovory jednotlivých ?lenov výskumnej skupiny s pozvanými expertmi za ú?elom dôkladného zmapovania aktuálneho stavu realizácie projektov, procesov prípravy, podávania žiadostí a následnej realizácie schválených projektov.

viac…
zapísané dňa: 19.09.2011

Pamätný de? mesta

alt: PD 2011_3

V kalendári nášho mesta je nieko?ko dôležitých sviatkov, ktoré si pripomíname v priebehu roka. Jeden z nich je pre Humen?anov zvláš? významný a slávime ho na prahu jesene, práve po?as týchto septembrových dní. Dnes 16. septembra 2011 mesto Humenné oslávilo Pamätný de? mesta Humenné a pripomenuli sme si tým 694. výro?ie prvej písomnej zmienky o našom meste.

viac…
zapísané dňa: 16.09.2011

Výberové konanie na obsadenie funkcie

alt: erb mesta

Primátorka mesta Humenné Mestský úrad, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

vyhlasuje pod?a § 5 zákona NR SR ?. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, znení neskorších predpisov a v zmysle príslušných ustanovení Pracovného poriadku zamestnancov mesta Humenné

výberové konanie na obsadenie funkcie

VEDÚCI/VEDÚCA ODBORU ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A VÝSTAVBY

viac…
zapísané dňa: 15.09.2011

Výzva da?ovým dlžníkom

alt: Eurá Mesto Humenné vyzýva všetkých da?ových dlžníkov (ob?anov, fyzické a právnické osoby), ktorí majú nedoplatky na miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad k ich úhrade najneskôr
 

do 30. septembra 2011

viac…
zapísané dňa: 13.09.2011

Výsledky hospodárenia mesta k 31.08.2011

alt: Závere?ný ú?et mesta
?erpanie rozpo?tu k 31.08.2011 *.xls

zapísané dňa: 12.09.2011

Chcete hra? basketbal?

alt: basket 1.BK. Humenné pozýva chlapcov narodených r. 1999, 2000 na výber do družstva mladších žiakov, ktorý sa uskuto?ní každý:

utorok a piatok o 17,00 hod. v telocvi?ni na ZŠ Laborecká.

Bližšie informácie na tel. ?íslach 0905 542 485, 0902 990 999.

zapísané dňa: 09.09.2011

Nábor do MHK Humenné

alt: Nábor do MHK

MHK Humenné h?adá chlapcov a diev?atá vo veku od 5 do 10 rokov, ktorí majú pozitívny vz?ah k športu a chceli by sa pripoji? k ?alším mladým nádejným hokejistom.

Vaic informácií nájdete na plagáte:

viac…
zapísané dňa: 08.09.2011

Humenné má svoj turistický „Prechádzkový chodník“

alt: Prechádzkový chodník4

Na základe podpísania dohody medzi partnerskými mestami Humenné a Przemy?l v roku 2010 vznikla obojstranná kooperácia, ktorá vyústila do vypracovania spolo?ného projektu „Chodníkom kultúrneho dedi?stva Przemy?l – Humenné“. Ten sa u nás realizoval v priebehu mesiaca august 2011 pod názvom „Prechádzkový chodník v Humennom“. Zamestnanci mestského úradu a technických služieb osadili štyri informa?né tabule s mapou, kde je trasa chodníka opticky zvýraznená, a desa? smerových ukazovate?ov upozor?ujúcich na najkrajšie kultúrne pamiatky a architektonické objekty mesta. Obdobný chodník sa nachádza aj na území mesta Przemy?l.

viac…
zapísané dňa: 08.09.2011

Primátorka prijala návštevu z Francúzska a Moravy

alt: Návšteva1

Pri príležitosti 40. výro?ia založenia folklórneho súboru Chemlon sa cez víkend konalo podujatie s názvom Chemlonfest 2011, v rámci ktorého sa Humen?anom predstavilo aj nieko?ko súborov zo zahrani?ia. Medzi vážených hostí nepochybne patrilo spevácke teleso z Francúzska SEMIAC-EN-BIGÓRRA, alebo mládežnícke zoskupenie zo Základnej umeleckej školy v Nem?iciach nad Hanou, ktoré v Humennom sprevádzala i starostka obce Ivana Dvo?áková. Obe delegácie 2. septembra 2011 oficiálne privítala a prijala v priestoroch zasada?ky mestského úradu primátorka Jana Va?ová.

viac…
zapísané dňa: 05.09.2011

Ponuka na vo?né pracovné miesto

alt: erb mesta

Primátorka mesta Humenné

Mestský úrad, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

V Y P I S U J E

v zmysle zákona ?. 552/2003 Z. z. § 6 o výkone práce vo verejnom záujme, ponuku na vo?né pracovné miesto

viac…
zapísané dňa: 02.09.2011

"Pomôc? môžete aj Vy!"

alt: cerveny kriz
zapísané dňa: 22.08.2011

Prerušenie distribúcie elektriny

alt: žiarovka V zmysle zákona ?.656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov vám oznamujeme, že pre odberné miesto ?íslo (?OM):

viac…
zapísané dňa: 22.08.2011

ROZPIS PRIJÍMANIA OB?ANOV MESTA VEDENÍM MESTA HUMENNÉ V MESIACI SEPTEMBER 2011

Dátum,de? Meno , Priezvisko Funkcia
7.9.2011 Streda Ing. ŠALATA Marián Poverený vedením odboru územného plánovania a výstavby
14.9.2011 Streda PhDr. TUR?AN Miroslav Poverený vedením odboru mestského rozvoja, cestovného ruchu a fondov EÚ
21.9.2011 Streda Ing. BOGDAN Ladislav Vedúci sociálneho a bytového odboru
28.9.2011 Streda Ing. ERNST Alexander Prednosta úradu

PRIMÁTORKA MESTA si ur?í termín v mesiaci na základe písomne nahlásených stretnutí

zapísané dňa: 18.08.2011

Pozor zmena stránkových dní a úradných hodín v pokladni

alt: infoPOZOR od 01.09.2011 stránkové dni a úradné hodiny v pokladni Mestského úradu v Humennom sú nasledovne:

viac…
zapísané dňa: 17.08.2011

Pozor zmena stránkových dní a úradných hodín

alt: infoPOZOR od 01.09.2011 stránkové dni a úradné hodiny Mestského úradu v Humennom sú nasledovne:

viac…
zapísané dňa: 17.08.2011

Mesto Humenné nájdete už aj na Facebooku

alt: Facebook_fan_page_logoMesto Humenné dáva do pozornosti novú formu komunikácie s obyvate?mi. Na základe ?oraz silnejšieho trendu dorozumievania sa prostredníctvom sociálnych sietí sa mestský úrad rozhodol ís? s dobou a zriadil oficiálnu stránku mesta na populárnom Facebooku. Týmto spôsobom sa snaží vyjs? v ústrety hlavne všetkým ?u?om ktorí aktívne využívajú internet ako zdroj informácií.

viac…
zapísané dňa: 28.07.2011

OZNAM PRE OB?ANOV - Potravinová pomoc 2011

alt: info Mesto Humenné sa iniciatívne zapojilo do programu distribúcie potravín, ktorý podporuje dodávky potravín pre obzvláš? zranite?né osoby, ktoré sa ocitnú v ?ažkej situácii. V Európskej únii sa tento program uplat?uje od roku 1987 a je financovaný z Európskeho po?nohospodárskeho a záru?ného fondu.

viac…
zapísané dňa: 16.06.2011

Fotografická sú?až „Naše mesto a jeho okolie vašimi o?ami“

alt: fotograf Mesto Humenné vyhlasuje fotografickú sú?až „Naše mesto a jeho okolie vašimi o?ami.“ Cie?om sú?aže je zhromaždi? fotografické zábery pamiatok, dominánt, zátiší, prírody aj architektúry v meste, ktoré zobrazujú subjekt fotenia v rôznych okamihoch svetla a ?asu. Zábery zo sú?asného života v meste Humenné budú slúži? pre pripravovanú publikáciu o meste a pre spracovanie ?alších materiálov a prezentácií mesta v tla?enej i elektronickej podobe .

Prihláška na fotografickú sú?až „Naše mesto a jeho okolie vašimi o?ami“

?estné prehlásenie a udelenie súhlasu

viac…
zapísané dňa: 29.04.2011

Už nemusíte ma? pri sebe hotovos? !

alt: Bezhotovostná platba

Využite službu POS terminálu a pla?te platobnou kartou za miestne dane a poplatky bezhotovostne.

viac…
zapísané dňa: 12.11.2010

Preh?ad podujatí v mesiaci september 2011

alt: Vihorlatská hvezdáre?
alt: Astronomické observatórium na Kolonickom sedle

Vihorlatská hvezdáre? v Humennom a Astronomické observatórium na Kolonickom sedle srde?ne pozývajú všetkých záujemcov na pripravované podujatia v september 2011.

Preh?ad podujatí a kompletnú ponuku služieb si môžete pozrie? tu:

Ponuka služieb

Preh?ad podujatí september 2011

Úkazy na oblohe september 2011

zapísané dňa: 14.05.2008

Kultúra

Mestské kultúrne stredisko

Informácie a preh?ad o programoch nájdete na www.mskshe.sk

alt: MsKS logo
viac…
zapísané dňa: 02.03.2010

Vyhlášky a nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia

alt: VZN Zoznam ú?inných a návrhy pripravovaných Všeobecne záväzných nariadení mesta Humenné.

viac…
zapísané dňa: 09.11.2006

Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   Júl   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

počet prístupov: 60525
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.