a
Názov účtu
3
2
1
Číslo
účtu
b
4
5 = 4 ‑ 1
Stav
Obraty
Má dať
Dal
Stav
k
Zmena
stavu
+/‑
31.12.2007
Číslo
c
riadku
k 1.1.
2007
Názov: MsÚ Humenné
Sídlo: Mestský úrad Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
IČO: 00323021
Časť III. Stavy a obraty na bankových účtoch
(v tisícoch Sk)
Strana: 1
Základný bežný účet
231
01
25329.00
2685743.00
2679195.00
31877.00
6548.00
Vkladový výdavkový rozpočtový
účet
232
02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Príjmový vkladový rozpočtový
účet
236
03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Bežný účet
241
04
220.00
3860.00
3859.00
221.00
1.00
‑ účet podnikateľskej činnostu
05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Bežné účty peňažných fondov
obcí a vyšších územných celkov
242
06
7264.00
148968.00
147626.00
8606.00
1342.00
Bežné účty finančných fondov
243
07
297.00
867.00
775.00
389.00
92.00
‑ sociálny fond
08
297.00
867.00
775.00
389.00
92.00
‑ fond reprodukcie
09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatné bežné účty
245
10
17928.00
31658.00
36791.00
12795.00
‑5133.00
‑ účty štátnych finančných aktív v
správe Ministerstva financií SR
11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
‑ účet cudzích prostriedkov
12
10928.00
29458.00
27591.00
12795.00
1867.00
‑ osobitný účet podľa zákona č.
92/1991 Zb.
13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
‑ účet obmien a zámen SŠHR
14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
‑ ostatné
245
15
7000.00
2200.00
9200.00
0.00
‑7000.00
Bežné účty osobitných fondov
246
16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
‑ účet na zabezpečenie
financovania sociálneho
zabezpečenia colníkov
17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
‑ účet na zabezpečenie financo‑
vania sociálneho zabezpečenia
policajtov a vojakov
18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Bežné účty daňových a colných
príjmov
247
19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Osobitné bežné účty prostriedkov
z rozpočtu Európskych
spoločenstiev
248
20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00